Misja PTOK

centrum onkologii

 

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej postawiło przed sobą wiele ambitnych zadań, ujętych w opracowanym w 2000 roku statucie. Obejmują one przede wszystkim prace nad postępem onkologii klinicznej w Polsce, reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w tej dziedzinie oraz członków PTOK wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i zagranicą, szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród onkologów i współpracujących z nimi lekarzy, współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie onkologii klinicznej, współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych, a także współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celach.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej realizuje swoją misję, organizując między innymi zjazdy naukowe, kursy i wykłady dla swych członków oraz lekarzy innych specjalności, współpracując z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządami w kraju i zagranicą, inicjując badania naukowe, prowadząc działalność wydawniczą, ogłaszając konkursy na prace naukowe i nagradzając je, przyznając stypendia, promując
i ułatwiając kontakty z ośrodkami onkologicznymi w kraju i zagranicą. Współdziała także z władzami publicznymi oraz izbami lekarskimi w organizacji opieki onkologicznej w Polsce, a także z uczelniami medycznymi, instytutami naukowymi i władzami publicznymi w opracowywaniu programów nauczania onkologii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość onkologii.

Szczególną uwagę PTOK zwraca na tworzenie standardów interdyscyplinarnego postępowania diagnostyczno-leczniczego, kładących nacisk na poprawę jakości postępowania z uwzględnieniem przeciwnowotworowego leczenia oraz rehabilitacji fizycznej i psychoonkologicznej, a także aspekty farmakoekonomiczne jako elementy całościowego podejścia do chorych na nowotwory. Niektóre konferencje, sympozja i kursy szkoleniowe są adresowane także do lekarzy rodzinnych i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej różnych specjalności. Od 2005 roku Centrum Onkologii-Instytut przyznaje punkty edukacyjne stosownie do zarządzenia Ministerstwa Zdrowia z 6 października 2004 roku (Dz.U. nr 231 poz. 2326, str. 16 355-16 359).


 

Logo Polskiego Towarzystwa Onkologi Klinicznej

Wkrótce po powstaniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, jego Zarząd ogłosił konkurs na graficzny projekt logo Towarzystwa. Z całego kraju nadesłano kilkadziesiąt przeróżnych projektów, głównie od lekarzy, którzy wykazali się prawdziwą fantazją i zmysłem artystycznym.

Jak się okazało, skojarzenia uczestników konkursu były zbliżone. Projekt graficzny odzwierciedlał nieco "ornitologiczny" skrót nazwy Towarzystwa, a więc ptaka w różnych wersjach: sowę symbolizujacą mądrego naukowca, dzięcioła jako "lekarza" drzew czy orła jako symbol odwagi, dumy i godła Polski. Były też różne wariacje graficzne na temat ptaków.

Inny, często powtarzający się element, stanowił zarys geograficznego terytorium naszego kraju, mający odzwierciedlać ogólnopolski charakter Towarzystwa. Nie brakowało też zupełnie abstrakcyjnych projektów loga. Wiodącymi barwami projektów była czerwień, błękit królewski i czerń z elementami złota. Na III Posiedzeniu zarządu PTOK w grudniu 1997 roku przedstawiono opinie członków PTOK na temat loga. W sprawozdaniu z tego zebrania czytamy:

"Ad. 4. Przedstawiono wyniki sondażu wśród członków Towarzystwa na temat logo. Wyeliminowano z oceny znaki, w których symbolem był ptak, ze względu na to, że skojarzenia PTOK z ptakiem mogą mieć tylko ludzie znający język polski".

Członkowie zarządu PTOK dokładnie przejrzeli i oddali swe głosy na najbardziej - zdaniem każdego z nich - udany projekt loga Towarzystwa. Ponieważ jednak żadne z nich nie było idealne, uwzględniając poszczególne elementy projektów postanowiono oddać sporządzenie loga w ręce plastyka. Tak powstało obecne logo PTOK - może nie najoryginalniejsze, ale niewątpliwie odzwierciedlające ducha tamtych czasów.

Obecnie logo PTOK, istniejące wraz z Towarzystwem od 1998 roku, jest wspólnym dobrem wszystkich członków, zarejestrowanym jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym i chronione odpowiednimi zapisami ustawowymi.

Poniżej zamieszczamy skany kilku projektów loga PTOK, nadesłanych na konkurs, ogłoszony przez Towarzystwo w 1997 roku.

historia logo ptok