Działalność naukowa

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzi i wspiera różne projekty badawcze. Obecnie do najważniejszych aktywności należą:

 • Raport o stanie polskiej onkologii - projekt badawczy prowadzony przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-Państwowym Zakładem Higieny (NIZP-PZH) oraz Centrum Onkologii-Instytutem (CO-I) im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
 • Doradcza Grupa Ekspertów - zespół onkologów zaproszonych do współpracy ds. genetycznych i molekularnych aspektów rozpoznawania oraz leczenia złośliwych nowotworów;
 • Konkurs 2012 na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym, które miały miejsce w 2011 roku. Poniżej znajduje sie regulamin Konkursu 2012.
 • Konkurs na najlepsze prace z zakresu rozpoznawania lub leczenia chorych na raka wątrobowo-komórkowego lub na raka nerkowo-komórkowego przedstawione podczas III Kongresu Onkologii Polskiej 2012.

Raport o stanie polskiej onkologii

Raport o stanie polskiej onkologii jest nowatorskim projektem badawczym, zainicjowanym i prowadzonym przez PTOK wspólnie z NIZP-PZH. Projekt uzyskał patronat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza. W dniu 1 grudnia 2009 r. odbędzie się w Warszawie konferencja, na której zostaną przedstawione wstępne wyniki prowadzonych badań. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane oraz przedstawione podczas międzynarodowych konferencji onkologicznych.

Założenia do projektu Raportu

Wyniki leczenia chorych na nowotwory złośliwe w Polsce są gorsze od uzyskiwanych w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Istnieje szereg możliwych przyczyn wspomnianej sytuacji, ale dotychczas nie zostały jednakowe ostatecznie udowodnione. Raport ma zebrać informacje o najważniejszych elementach postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i przez ich opracowanie oraz analizę uzyskać naukowe potwierdzenie hipotez. Na tej podstawie zostaną zweryfikowane obecne poglądy na temat postępowania w klinicznej praktyce, co może przyczynić się do skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia nowotworów, a w konsekwencji do osiągnięcia wyników porównywalnych z uzyskiwanymi w krajach Zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Cele projektu

• Określenie przyczyn powodujących niższy niż w innych krajach odsetek przeżyć 5-letnich w większości nowotworów złośliwych;

• Opracowanie wskazań do zmian systemowych w zakresie opieki onkologicznej;

• Stworzenie systemu monitorowania zgodności postępowania z chorym onkologicznym z obowiązującymi standardami medycyny opartej na naukowych faktach (ang. evidence-based medicine; EBM);

• Stworzenie bazy danych o rodzaju leczenia i jego wynikach, umożliwiającej prowadzenie realnych - czyli dostosowanych do polskich warunków - analiz farmakoekonomicznych.

Wnioski z Raportu

• ocena dostępności diagnostyki i leczenia;

• określenie czynników, wpływających na planowanie i prowadzenie oraz efektywność leczenia, z uwzględnieniem momentu jego rozpoczęcia w stosunku do rozpoznania, przyczyn opóźnienia lub przerwania leczenia;

• opis ruchu chorych;

• ocena braków i potrzeb w stosunku do sytuacji idealnej lub wybranego przykładu rzeczywistego (inny kraj);

• ocena sposobu postępowania z chorymi na nowotwory i liczby chorych leczonych najbardziej efektywnymi metodami w stosunku do sytuacji porównawczej;

• wskazanie obszarów deficytowych, wymagających inwestycji (liczba specjalistów, liczba łóżek specjalistycznych, programy skryningowe, dostęp do diagnostyki - rejonowe centra diagnostyczne, technologie lekowe i nielekowe itp.);

• inne spostrzeżenia: alokacja środków, standaryzacja zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych itp.

Projekt obecnego Raportu, zakładający określenie przyczyn, powodujących niższy niż w innych krajach odsetek przeżyć 5-letnich w większości nowotworów złośliwych, opracowanie wskazań do zmian systemowych w zakresie lecznictwa onkologicznego, stworzenie systemu ustawicznego monitorowania zgodności postępowania u chorych na nowotwory z obowiązującymi standardami i EBM oraz stworzenie bazy danych o rodzaju leczenia i jego wynikach, doskonale wpisuje się w politykę zdrowotną państwa i będzie wykorzystany do optymalnego kreowania strategii zdrowotnej na poziomie ogólnopolskim.

Metodologia opracowania Raportu: pozyskiwanie i analiza danych

Twórcą metodologii badania i wykonawcą projektu jest NIZP-PZH. Zasięg badania jest ograniczony do dwóch wybranych nowotworów (rak krtani i rak jelita grubego) oraz dwóch wytypowanych regionalnych ośrodków (Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Opolskie Centrum Onkologii).
Metodologia jest oparta na retrospektywnym badaniu ankietowym oraz statystyce publicznej, zgromadzonej w Pracowni Statystyki Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH w ramach badania chorobowości szpitalnej.
Przyjęty okres badania, traktowany jako pilotaż Raportu, pozwoli na ewentualną weryfikację metodologii oraz proponowanych narzędzi badawczych przed podjęciem kolejnych badań, dotyczących innych rodzajów nowotworów oraz innych ośrodków onkologicznych. W ten sposób w kolejnych latach wyłoni się całościowy obraz stanu polskiej onkologii.

Zespół badawczy

Ze względów metodologicznych badanie wymaga koordynacji działań pomiędzy CO-I i NIZP-PZH. W tym celu powołano zespół badawczy w składzie:

Specjaliści w dziedzinie nowotworu, objętego badaniem:
• dr med. Kazimierz Drosik z Centrum Onkologii w Opolu;
• dr med. Stanisław Góźdź ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii;
• prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski oraz dr hab. med. Andrzej Kawecki z ramienia PTOK oraz CO-I w Warszawie
Eksperci w dziedzinie statystyki medycznej i zdrowia publicznego:
• dr Krzysztof Kuszewski z NIZP-PZH;
• Katarzyna Doniec z NIZP-PZH.

Doradcza Grupa Ekspertów

Doradcza Grupa Ekspertów stanowi zespół osób, zaproszonych do współpracy z krajowym konsultantem ds. onkologii klinicznej w zakresie genetycznych i molekularnych aspektów rozpoznawania oraz leczenia złośliwych nowotworów. Celem działań zespołu jest współtworzenie wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych i molekularnych. Istotnym zadaniem jest również działalność dydaktyczna i naukowa, a także ocena wdrażania do praktyki nowych możliwości diagnostyczno-terapeutycznych.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się Warszawa, 20 lutego 2009 r. w Warszawie. Uczestnikami spotkania byli:
prof. dr hab. med. Maciej Krakowski - COI Warszawa
dr hab. med. Maria Litwiniuk - UM Poznań
dr med. Renata Duchnowska - WIM Warszawa
dr med. Iwona Głogowska - COI Warszawa
dr med. Aleksandra Łacko - AM Wrocław
dr hab. med. Piotr Potemski - UM Łódź
dr hab. med. Piotr Rutkowski - COI Warszawa
dr hab. med. Piotr Wysoki - UM Poznań
dr med. Michał Jarząb - COI Gliwice
dr med. Dariusz Kowalski - COI Warszawa
dr med. Krzysztof Krzemieniecki - CMUJ Kraków
dr med. Jarosław Mądry - UM Poznań
Z ważnych przyczyn nie dojechali:
dr med. Rafał Dziadziuszko - AM Gdańsk
dr hab. med. Sergiusz Nawrocki - WMU Olsztyn

P r o g r a m

1. Ogólne cele działalności Grupy Ekspertów ds. molekularnych uwarunkowań w onkologii
• Wykorzystanie wiedzy na temat molekularnych uwarunkowań złośliwych nowotworów w opracowaniu i aktualizowaniu zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakresie:
- ustalania rozpoznania i zaawansowania nowotworów;
- określania czynników prognostycznych;
- określania czynników predykcyjnych korzyści terapeutycznych;
- określania czynników predykcyjnych toksyczności leczenia;
- opracowywania najbardziej skutecznych i bezpiecznych schematów leczenia;
- określania najbardziej właściwych metod oceny wyników leczenia;
- rozpoznawania i różnicowania nawrotu choroby;
• Ocena możliwości wprowadzania nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych wobec możliwości finansowania oraz procedur Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, a także możliwości świadczeniodawców.
• Opiniowanie edukacyjnej wartości szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie onkologii oraz współuczestnictwo w opracowaniu dydaktycznych programów dla potrzeb medycznych uczelni i innych instytucji.
• Uczestnictwo w działalności naukowo-dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz innych towarzystw onkologicznych w zakresie:
- prezentacji własnych doświadczeń;
- organizacji szkoleń o charakterze wykładowym i warsztatowym;
- promowania i nagradzania wyróżniających się naukowych doniesień;
- inicjowanie i prowadzenie naukowych badań;
- publikowanie naukowych doniesień w oparciu o własne doświadczenia;
- udział w międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce zgodnej z celami działalności zespołu.

2. Szczegółowe propozycje działalności Grupy Ekspertów
• Współudział w przygotowaniu podręcznika Diagnostyka patomorfologiczna w onkologii.
• Udział w pracach zespołu doradczego krajowego konsultanta nadzorującego prawidłowość kwalifikacji i realizacji leczenia uwarunkowanego molekularnie (współpraca z NFZ).
• Opracowanie programu sesji na temat molekularnych uwarunkowań rozpoznawania i leczenia złośliwych nowotworów podczas najbliższych krajowych konferencji naukowo-szkoleniowych.
• Udział w pracach nad opracowaniem zasad realizacji klinicznych badań w Polsce.
• Przygotowanie propozycji wieloośrodkowych badań klinicznych z wykorzystaniem środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy Unii Europejskiej.

W wyniku spotkania podjęto następujące uzgodnienia i decyzje:
1. Uczestnicy spotkania zgłosili gotowość działania w ramach Grupy Ekspertów podkreślając, że warunkiem zaangażowania oraz poświęcenia czasu dla realizacji proponowanych działań powinno być uzyskanie sytuacji, w której efekty działalności będą wiążące dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz innych podmiotów decyzyjnych. Uczestnicy spotkania podkreślili, iż pragną pełnić rzeczywistą rolę merytoryczną i opiniotwórczą, a nie funkcje wykonawcze lub powielające działalność odpowiednich instytucji państwowych. Zaproponowano, żeby w związku z tym zabiegać o udostępnienie Grupie Ekspertów przez NFZ stosownych narzędzi i sprawozdań.

2. Poruszono problem niewykorzystania w większości ośrodków wojewódzkich wielu leków, kontraktowanych z NFZ. Uznano, że określenie przyczyn i możliwości rozwiązania tego problemu może być przedmiotem zainteresowania Grupy, dysponującej odpowiednią wiedzą, którą chętnie zaoferują odpowiednim organom decyzyjnym.

3. Wskazano problem nierównomiernego dostępu do pracowni biologii molekularnej - w niektórych województwach współpraca z pracowniami biologii molekularnej jest niemożliwa z powodu ich braku, natomiast w innych potencjał pracowni nie jest wykorzystany.

4. Zwrócono także uwagę na pilną konieczność okresowej walidacji pracowni patologicznych i dyskutowano nad możliwościami działań Grupy Ekspertów w tym zakresie.

5. Omówiono udział Grupy Ekspertów w zakresie programu nauczania przed- i podyplomowego. Uczestnicy przedstawili skuteczne rozwiązania zagraniczne. W nawiązaniu do działalności edukacyjnej Grupy Ekspertów zaakceptowano propozycję zorganizowania podczas XII Kongresu PTOK w Sopocie (10-12.09.2009) dodatkowej sesji, poświęconej molekularnej biologii nowotworów i jej konsekwencjom terapeutycznym (przygotowanie programu - zespół pod przewodnictwem dr hab. med. Marii Litwiniuk).

6. W związku z projektem przygotowania podręcznika Zalecenia w patomorfologicznej diagnostyce nowotworów pod redakcją prof. Włodzimierza T. Olszewskiego i prof. Macieja Krzakowskiego uzgodniono listę autorów poszczególnych rozdziałów.

1. Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia - Renata Langfort, Rafał Dziadziuszko
2. Nowotwory układu moczowo-płciowego - Marcin Ligaj, Krzysztof Krzemieniecki
3. Mięsaki tkanek miękkich - Janusz Ryś, Piotr Rutkowski
4. Rak piersi - Wojciech Olszewski, Piotr Potemski, Iwona Głogowska
5. Nowotwory kobiecego układu płciowego - Jan Bręborowicz, Radosław Mądry
6. Nowotwory układu pokarmowego - Janina Ormowska, Aleksandra Łacko, Renata Duchnowska
7. Nowotwory tarczycy - Dariusz Lange, Michał Jarząb
8. Nowotwory układu wewnętrznego wydzielania (z wyłączeniem nowotworów tarczycy) - Dariusz Lange, Michał Jarząb
9. Mięsaki kości - Konrad Ptaszyński, Zbigniew Nowecki
10. Czerniak - Anna Nasierowska Guttmejer, Piotr Wysocki
11. Nowotwory układu nerwowego - Radzisław Kordek, Sergiusz Nawrocki
12. Rak narządów regionu głowy i szyi - do ustalenia (prof. Włodzimierz T. Olszewski), Dariusz Kowalski
13. Nowotwory układy chłonnego - Krystyna Gałązka, Wojciech Jurczak
14. Nowotwory o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym - Wojciech P. Olszewski, Maria Litwiniuk

6. Prof. Krzakowski poinformował o propozycji MZ prowadzenia kursów dla kierowników specjalizacji w deficytowych dziedzinach (w tym onkologia kliniczna). Uczestnicy spotkania przedstawili kilka propozycji (np. dodatek finansowy za każdego specjalizanta, obowiązek przygotowywania przez kierowników specjalizacji sprawozdań z przebiegu szkolenia, przyznawanie punktów edukacyjnych w zależności od każdego specjalizanta po pomyślnym zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, zobowiązanie kierowników do wypełnienia specjalnego testu (egzaminu), ograniczenie liczby kierowników specjalizacji na podstawie stażu pracy po uzyskaniu tytułu specjalisty, prowadzenie szkolenia podyplomowego dla kierowników specjalizacji).

7. Zaproponowano stworzenie listy badań klinicznych, realizowanych w Polsce oraz zamieszczenia jej na portalu PTOK po sprawdzeniu możliwości prawnych.

8. W sprawie badań akademickich wysunięto postulat ich inicjowania przez badaczy, a nie wyłącznie firmy farmaceutyczne, a także - w miarę możliwości - finansowania niezależnego od farmaceutycznego przemysłu.

Regulamin Konkursu 2022 na nagrody za najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii

Niniejszy regulamin - zwany dalej Regulaminem - określa sposób przeprowadzenia i kryteria wyboru doktoratu, publikacji w czasopiśmie zagranicznym lub publikacji w czasopiśmie krajowym (“Publikacje”) z zakresu onkologii, które miały miejsce w 2021 roku i zostały zgłoszone do konkursu przez autorów lub inne osoby („Wnioskodawcy“). W celu uhonorowania najlepszych Publikacji przyznane zostaną nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej („PTOK”).

§ 1

W Konkursie 2022 mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub zamieszkałe w Polsce.

§ 2

 1. Prawidłowy przebieg Konkursu 2022 - zgodnie z niniejszym Regulaminem zapewnia trzyosobowa komisja, którą wyłania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej („Komisja”).
 2. Regulamin prac Komisji jest tożsamy z regulaminem prac Zarządu Głównego PTOK.

§ 3

 1. Zgłoszenia do Konkursu 2022 doktoratów i publikacji (“Publikacje”), które miały miejsce w 2021 roku, należy dokonywać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2022 roku (data stempla pocztowego) wraz z jedną kserokopią prac (wersja drukowana) na adres biura PTOK (Biuro Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy 02–781 Warszawa, ul. Roentgena 5) lub drogą elektroniczną w formie pliku pdf (wersja elektroniczna) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23.59 w dniu 31 maja 2022 roku na następujący adres elektroniczny : Kliknij, aby zobaczyć adres email .
 2. Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszenia przekazane po terminie wskazanym w pkt.1 nie podlegają ocenie. Komisja poinformuje Wnioskodawców o odrzucenia zgłoszenia i jego przyczynach w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszenia.

§ 4

 1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń z zastosowaniem kryteriów stosowanych przy recenzjach prac zgłaszanych na konferencje naukowe.

§ 5

 1. PTOK przeznacza kwotę w wysokości 6 000 (słownie: sześć tysięcy) złotych dla rozdysponowania przez Komisję w formie nagród pieniężnych.
 2. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w formie uchwały.
 3. Komisja wybiera jedną lub więcej Publikacji, które nagradza w formie pieniężnej.
 4. Nagroda jest przyznawana za daną Publikację jednorazowo.
 5. Wysokość nagrody określana jest przez Komisję w uchwale.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 6

 1. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ogłaszana w trakcie XXV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (Gdańsk 1-3 września 2022 roku), w dniu 1 września 2022 podczas uroczystego otwarcia Kongresu.
 2. Z chwilą ogłoszenia decyzji Komisji w sposób określony w pkt.1 powyżej Konkurs 2022 zostaje zakończony.

§ 7

 1. Nagrody pieniężne zostają przekazane osobom, którym Komisja przyznała nagrody - na mocy umów darowizny zawartych pomiędzy Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej i nagrodzonymi - w ciągu 6 tygodni od daty ogłoszenia.

§ 8

 1. Uczestnicy Konkursu 2021 wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez PTOK z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, dla celów realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2002 Nr 171, Poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu, usuwania i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9

 1. Konkurs 2022 jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej PTOK i newslettera SkarbnikPTOK.
 2. Regulamin Konkursu 2022 udostępniony jest na stronie internetowej PTOK.
 3. Zgłoszenie Publikacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu 2022.

§ 10

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu 2022 zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 11

 1. administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. W.K. Roentgena 5, tel: (22) 512 606 724; email: Kliknij, aby zobaczyć adres email;
 2. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wypełnienie obowiązków nałożonych na Stowarzyszenie przez przepisy prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO); 3. odbiorcami danych osobowych są: 1/ podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w celu realizacji celów Stowarzyszenia, 2/organy samorządowe i państwowe w zakresie wskazanym przez przepisy prawa; 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym prawa podatkowego) regulującymi w szczególności długość okresów przedawnienia roszczeń; 5. uczestnik konkursu ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO); 6. uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie; 8. dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.