Historia

Zmieniamy się wraz z potrzebami polskiej onkologii

24 lat istnienia, 3 prezesów, 23 kongresy naukowe, 74 edycje Szkoły PTOK, 3 konferencje edukacyjne, 624 członków oraz tysiące przeszkolonych lekarzy - to sucha statystyka, wpisana w historię Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Kryje ona jednak pracę wielu pasjonatów, których wysiłek powoli, ale systematycznie podnosi poziom polskiej onkologii. By, jak mawiał duchowy patron PTOK, prof. Tadeusz Koszarowski, słowo to nie brzmiało w środowisku lekarskim „egzotycznie"...

Grzegorz Madej

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) powstało w 1996 roku z siedzibą w warszawskim Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pomysłodawcą i pierwszym prezesem PTOK był profesor Grzegorz Madej, wówczas kierownik Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii-Instytucie. W jego wizji Towarzystwo miało stanowić szerokie forum osób i organizacji, skupionych wokół problematyki nowotworowej. Miało łączyć zarówno lekarzy specjalności onkologicznych oraz innych dziedzin, związanych z opieką nad chorymi na nowotwory oraz pielęgniarki, rehabilitantów i psychologów, jak również organizacje chorych oraz firmy farmaceutyczne. Zdaniem profesora Madeja możliwie najszersza formuła miała szansę zapewnić wszechstronną opiekę chorym na nowotwory.

Piotr Siedlecki

Już kilka miesięcy po założeniu Towarzystwa, w 1997 roku, zorganizowano pierwszą Konferencję PTOK. Po przedwczesnej śmierci profesora Grzegorza Madeja w 1998 roku, budowę struktury i działalność Towarzystwa jako kolejny prezes PTOK kontynuował w latach 1998-2007 dr Piotr Siedlecki, zastępca dyrektora ds. lecznictwa warszawskiego Centrum Onkologii-Instytutu. W tym czasie PTOK ewoluował, skupiając swą działalność na problematyce naukowo-edukacyjnej. Sferę kontaktów z chorymi oraz działania społeczne i medialne w większości przejęła powstała w 2000 roku Polska Unia Onkologii (PUO), ściśle współpracująca z PTOK. Jako organizacja pożytku publicznego, pod kierunkiem prezesa dr. Janusza Medera, aktywnie dba o kontakty z chorymi, organizuje i uczestniczy w licznych akcjach społecznych, dotyczących problematyki nowotworów, prowadzi kursy i warsztaty szkoleniowe, a także współuczestniczy w realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Maciej Krzakowski

Od 2007 roku prezesem PTOK jest profesor Maciej Krzakowski, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej oraz konsultant krajowy w zakresie onkologii klinicznej. Kontynuując dotychczasową naukowo-dydaktyczną działalność, Towarzystwo dąży do rozszerzenia aktywnych działań społecznych z włączeniem w nie - obok lekarzy - także innych przedstawicieli personelu medycznego: pielęgniarek onkologicznych, psychoonkologów, rehabilitantów, wolontariuszy. Pierwszym wyrazem tych działań jest reorganizacja strony internetowej PTOK, pomyślanej jako forum wymiany informacji i poglądów wszystkich zainteresowanych sprawnie i skutecznie działającym sektorem onkologicznym w Polsce.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej w ciągu 24 lat swej działalności zorganizowało 23 kongresy naukowe (zjazdy PTOK) oraz 74 edycje szkół PTOK/CO pod patronatem Polskiej Unii Onkologii. Są one adresowane do wszystkich lekarzy, będących w trakcie lub w końcowej fazie specjalizacji onkologicznych i pokrewnych, zainteresowanych możliwościami kształcenia ustawicznego, związanego z diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory.

Dodatkowo, pod patronatem wydawanego przez Towarzystwo od 2005 roku dwumiesięcznika "Onkologia w Praktyce Klinicznej", organizowane są konferencje edukacyjne.

Kongresy naukowe z udziałem wybitnych onkologów krajowych i zagranicznych, także we współpracy z renomowanymi towarzystwami międzynarodowymi: ESMO (European Society of Medical Oncology) i ASCO (American Society of Clinical Oncology), są poświęcone różnorodnym zagadnieniom w sferze szeroko pojętej onkologii. Kongres z 2000 roku poświęcony był zagadnieniom nowotworów przewodu pokarmowego, kongres z 2004 roku - postępom i perspektywom rozwoju onkologii klinicznej, natomiast z 2005 roku rozpatrywał mechanizmy genetyczne i immunologiczne w nowotworach litych - nowe leki i nowe podejścia terapeutyczne. 

Towarzystwo kształci także lekarzy poprzez organizację licznych kursów, dotyczących zagadnień objętych programami szkolenia specjalizacyjnego w różnych dziedzinach (w tym kursów obowiązkowych i doskonalących). Członkowie Towarzystwa aktywnie współpracują z Polską Unią Onkologii i innymi towarzystwami onkologicznymi
w kraju i zagranicą. Owocem tej współpracy były między innymi kursy ESMO oraz kilkudniowa konferencja ESMO dla lekarzy z Europy Środkowo-Wschodniej, które odbyły się w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie.

Z czasów tworzenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zachowały się poniższe dokumenty: