Członkostwo w PTOK

Członkami PTOK mogą być lekarze z aktualnym Prawem Wykonywania Zawodu, a także studenci uczelni medycznych na kierunku lekarskim. Aby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej należy zalogować się do serwisu i wypełnić formularz elektroniczny. Do formularza należy dołączyć skan wypełnionej deklaracji dostępnej poniżej. W przypadku studentów należy wypełnić deklarację członka wspierającego. Oryginał deklaracji prześlij pocztą tradycyjną (oryginał jest wymagany przez obowiązujące przepisy, a forma elektroniczna jedynie przyspiesza proces) na adres: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Narodowy Instytut Onkologii ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Przyjęcie do PTOK jest potwierdzane w wiadomości email oraz elektronicznie w serwisie. Umożliwi to elektroniczne opłacenie składki członkowskiej, a po dokonaniu opłaty otworzy dostęp do prenumeraty czasopisma z jego wersją elektroniczną, aplikacji mobilnych i innych przywilejów członkowskich.

Deklaracja dostępna jest również do pobrania z poziomu formularza.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej skupia obecnie 653 członków, w tym 32 członków honorowych i 621 członków rzeczywistych.


Członkami honorowymi są wybitni specjaliści i zasłużeni onkolodzy Dotychczas nadano 32 honorowe członkostwa. Honorowymi członkami PTOK byli nieżyjący już nestorzy polskiej onkologii, profesorowie: Tadeusz Koszarowski, Andrzej Hliniak, Adam Michałowski, Marek P. Nowacki, Marek Pawlicki, Jan Steffen, Jan Skołyszewski, Feliksa Pieńkowska czy Janina Dziukowa.


Członkami rzeczywistymi PTOK są lekarze z całego kraju, a także osoby pracujące za granicą. Obok lekarzy medycyny, którzy stanowią większość, do PTOK należą także przedstawiciele innych zawodów (np. lekarz weterynarii, psycholog i inżynier). Łącznie w szeregach Towarzystwa znajduje się 383 kobiet i 238 mężczyzn.

 

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej zaprasza do działalności wszystkich chętnych, którym bliska jest idea sprawnej, wszechstronnej i kompetentnej onkologii.

Wypis ze statutu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Stowarzyszenie ma charakter naukowy i społeczno-zawodowy.

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 • praca nad postępem onkologii klinicznej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i zagranicą,
 • szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz z nimi współpracujących,
 • zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej do pracy naukowej,
 • współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki dla rozwoju onkologii,
 • kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia,
 • współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie onkologii klinicznej,
 • integracja środowiska zawodowego lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej i reprezentacja w sprawach socjalno-bytowych swoich członków oraz ogółu zatrudnionych i współpracujących z onkologią kliniczną,
 • pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii onkologii klinicznej w Polsce,
 • współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami o podobnych celach.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizację posiedzeń i zjazdów naukowych,
 2. prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności,
 3. popularyzację zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi,
 4. działalność szkoleniową i wydawniczą,
 5. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządowymi w kraju i zagranicą,
 6. współdziałanie z Izbami Lekarskimi,
 7. inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,
 8. nagradzanie prac naukowych,
 9. przyznawanie stypendiów naukowych,
 10. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami onkologicznymi w kraju i zagranicą,
 11. konsultacje w sprawach wyposażenia i organizacji placówek onkologicznych,
 12. współdziałanie z władzami publicznymi, Izbami Lekarskimi w organizacji opieki onkologicznej w Polsce,
 13. współpracę z uczelniami medycznymi, instytutami naukowymi, władzami publicznymi w opracowaniu programów nauczania onkologii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość onkologii,
 14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalistyczne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów onkologicznych,
 15. współpracę z konsultantami w zakresie onkologii,
 16. współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi, zawodowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno-bytowych swoich członków,
 17. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią polskiej onkologii klinicznej, 18. podejmowanie wszelkich innych prac służących realizacji celów statutowych.

Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie, jako sekcje i oddziały, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczym, handlowym, usługowym, komisowym, wydawniczym we wszystkich formach cywilno-prawnych, wynikających z kodeksu handlowego i ustaw dotyczących działalności gospodarczej osób prawnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia i innej działalności służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i biura. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Sekcja Młodych Onkologów w ramach PTOK:

Do sekcji zapraszamy wszystkich członków PTOK spełniających kryterium młodego onkologa wg. definicji ESMO tj. poniżej 40 r.ż.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Sekcji zapraszamy do wypełnienia formularza: https://link.do/bWsGP

oraz do dołączenia do grupy na Facebook :

https://www.facebook.com/groups/199440167931464/

W razie pytań, pomysłów i chęci zaangażowania w organizację sekcji zapraszamy do kontaktu:

Kliknij, aby zobaczyć adres email