Opublikowany: 08/05/2024

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • Młodzi ozdrowieńcy raka piersi pozbawionego germinalnego wariantu patogennego, w okresie pierwszych 10 lat od diagnozy, wykazują niskie ryzyko rozwinięcia wtórnego pierwotnego raka piersi.

https://www.esmo.org/oncology-news/young-breast-cancer-survivors-without-a-germline-pathogenic-variant-have-a-low-risk-of-developing-a-second-primary-breast-cancer-in-the-first-10-years-after-diagnosis?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON

  • Po obserwacji o medianie 57,2 miesięcy w badaniu KEYNOTE-564 potwierdzono istotną i klinicznie znaczącą poprawę czasu przeżycia całkowitego w porównaniu do placebo (38% niższe ryzyko zgonu) w leczeniu adiuwantowym pembrolizumabem chorych na jasnokomórkowego raka nerkowokomórkowego obarczonych podwyższonym ryzykiem nawrotu choroby po zabiegu chirurgicznym.

https://www.esmo.org/oncology-news/adjuvant-pembrolizumab-improves-overall-survival-among-patients-with-clear-cell-renal-cell-carcinoma-who-are-at-increased-risk-for-disease-recurrence-after-nephrectomy?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON  

  • W analizie eksploracyjnej w badaniu DESTINY-Breast03 zaobserwowano konsekwentną, systemową kontrolę choroby wraz z korzystną skutecznością u chorych na HER2-dodatniego rozsianego raka piersi z i bez przerzutów do mózgu poddanych leczeniu preparetm trastuzumab derukstekan (T-DXd) w porównaniu do trastuzumab emtansine (T-DM1).

https://www.esmo.org/oncology-news/consistent-efficacy-benefit-with-trastuzumab-deruxtecan-versus-trastuzumab-emtansine-in-patients-with-her2-positive-mbc-with-and-without-brain-metastases?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON