Opublikowany: 02/04/2024

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  • W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu III fazy z randomizacją ENGOT-cx11/GOG-3047/KEYNOTE-A18 stwierdzono, że zastosowanie pembrolizumabu w skojarzeniu z chemoradioterapią wraz z kontynuacją po jej zakończeniu, w porównaniu do wyłącznej chemoradioterapii u chorych na nowo-zdiagnozowanego miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy wysokiego ryzyka skutkowało istotnym statystycznie i klinicznie wydłużeniem czasu wolnego od progresji.

https://www.esmo.org/oncology-news/pembrolizumab-combined-with-chemoradiotherapy-improves-pfs-in-women-with-newly-diagnosed-previously-untreated-high-risk-locally-advanced-cervical-cancer?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON  

 

  • Autorzy międzynarodowego otwartego badania III fazy z randomizacją NATALEE wykazali w 3-letniej obserwacji, dzięki istotnej poprawie czasu wolnego od choroby inwazyjnej – iDFS (invasive disease-free survival), inhibicję CDK4/6 u chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego raka piersi w stopniu II lub III dzięki skojarzeniu rybocyklibu w terapii adiuwantowej ze standardowymi niesterydowymi inhibitorami aromatazy (NSAI) w porównaniu do wyłącznej terapii NSAI wraz z bezwzględną 3,3% korzyścią w 3. roku leczenia.

https://www.esmo.org/oncology-news/significant-idfs-benefit-with-adding-ribociclib-to-a-nonsteroidal-aromatase-inhibitor-in-the-adjuvant-treatment-for-hr-positive-her2-negative-ebc?utm_source=esmo.org&utm_medium=referral&utm_campaign=ESMONewsON