Opublikowany: 24/05/2023

Informacje ESMO.

ESMO png.png
  •  W podwójnie zaślepionym badaniu III fazy z randomizacją COSMIC-313 stwierdzono wydłużenie czasu wolnego od progresji (PFS) u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego z pośrednią i złą kategorią prognozy IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) poddanych leczeniu pierwszej linii kabozantynibem w połaczeniu z niwolumabem i ipilimumabem w porównaniu do schematu niwolumab plus ipilimumab.

https://www.esmo.org/oncology-news/cabozantinib-plus-nivolumab-and-ipilimumab-results-in-longer-pfs-in-previously-untreated-advanced-rcc-with-intermediate-or-poor-prognostic-risk

 

  • Wyniki badania DESTINY-Breast02 potwierdzają korzystny profil korzyści vs ryzyka dla leczenia preparatem trastuzumab derukstekan chorych na HER2-dodatniego uogólnionego raka piersi (MBC) opornego lub nawracającego po leczeniu trastuzumabem emtansyny oraz preferowaną terapię po tym leczeniu.

https://www.esmo.org/oncology-news/favourable-benefit-risk-profile-of-trastuzumab-deruxtecan-in-patients-with-her2-positive-mbc-who-were-previously-treated-with-trastuzumab-emtansine

 

  • W międzynarodowym, prospektywnym badaniu III fazy z randomizacją SUNLIGHT stwierdzono u chorych na opornego rozsianego raka jelita grubego (mCRC) poddanych leczeniu preparatem trifluridine-tipiracil w połączeniu z bewacyzumabem istotne wydłużenie czasu przeżycia całkowitego (OS) i czasu do progresji (PFS) wraz z lepszą kontrolę choroby w porównaniu do leczenia trifluridine-tipiracil w monoterapii.

https://www.esmo.org/oncology-news/a-combination-of-trifluridine-tipiracil-plus-bevacizumab-results-in-longer-overall-survival-among-patients-with-refractory-mcrc