SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Stanowisko Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w sprawie standardów i wytycznych postępowania w medycynie .

26 lutego 2013

Stanowisko Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie standardów i wytycznych postępowania w medycynie .

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich wyraża zaniepokojenie narastającą tendencją do wprowadzania standardów postępowania w praktyce medycznej w formie aktów prawnych oraz zarządzeń dotyczących głównie finansowania świadczeń, próbami standaryzacj i postępowania medycznego przez organizacje niemedyczne oraz inicjatywami części środowiska lekarskiego zmierzającymi do ustanawiania i wprowadzania tego rodzaju regulacji.

Biorąc pod uwagę, że:

• jakość czynności medycznych i związane z nią bezpieczeństwo pacjentów są najważniejszym priorytetem w praktyce medycznej;

• obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty jest zapewnienie jak najlepszej opieki pacjentowi, który się do niego zgłasza i wybór najlepszego postępowania zgodnie z oceną sytuacji tego konkretnego pacjenta;

• lekarze i lekarze dentyści w codziennej praktyce powinni opierać się na aktualnej wiedzy medycznej, na którą składają się między innymi, ale nie wyłącznie, także standardy, wytyczne i zalecenia;

• prawidłowe postępowanie lekarskie i lekarsko-dentystyczne w części sytuacji klinicznych może być odmienne od standardowego, a uzasadnione odstępstwo od standardowego postępowania nie może być uznawane za błąd ani być podstawą decyzji o odmowie finansowania;

• rozporządzenia, zarządzenia i organizacja finansowania świadczeń nie zwalniają lekarzy, lekarzy dentystów ani innych pracowników ochrony zdrowia od odpowiedzialności za postępowanie niedostosowane do sytuacji i potrzeb chorego;

• tylko wszechstronne wykształcenie medyczne oraz zachowanie zawodowej niezależności umożliwia właściwą ocenę stanu i potrzeb pacjenta oraz zaplanowanie odpowiedniego postępowania;

przyjmuje następujące stanowisko:

1. Standardy, wytyczne i zalecenia w zakresie postępowania w praktyce lekarskiej i lekarsko-dentystycznej powinny być ustalane przez fachowe organizacje i instytucje medyczne i stanowić wskazówkę co do najwłaściwszego postępowania lekarza/lekarza dentysty w określonej sytuacji klinicznej.

2. W większości przypadków lekarze i lekarze dentyści powinni postępować zgodnie z tymi wskazówkami.

3. Jeżeli wskazuje na to ocena sytuacji pacjenta, lekarz/lekarz dentysta powinien podjąć decyzję o postępowaniu odbiegającym od standardowego i szczegółowo uzasadnić powód zastosowania odmiennej metody postępowania.

KPTL zwraca się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o niepodejmowanie inicjatyw mających na celu ustalanie przez administrację, płatników i usytuowane poza środowiskiem medycznym instytucje i organizacje przepisów dotyczących postępowania medycznego oraz niepodejmowanie współpracy z niemedycznymi instytucjami i organizacjami podejmującymi działania na rzecz ustalania takich przepisów.

Koordynator KPTL Romuald Krajewski . Warszawa, dnia 2013-02-20