SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Rejestracje EMA.

26 września 2014

Europejska Agencja Medyczna - EMA zarejestrowała preparat:

- ramucyrumab do leczenia chorych na zaawansowanego raka żołądka i gruczolakoraka połączenia przełykowo-żołądkowego z progresją po niepowodzeniu uprzedniej chemioterpii docetakselem i fluoropiramidyną,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002829/smops/Positive/human_smop_000724.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- nintedanib do leczenia drugiej linii w kombinacji z docetakselem u chorych na lokalnie zaawansowanego, przerzutowego, lub ze wznową miejscową gruczolakoraka płuca,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002569/smops/Positive/human_smop_000727.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- balugrastim do stosowania w profilaktyce neutropenii indukowanej chemioterapią.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002637/smops/Positive/human_smop_000730.jsp&mid=WC0b01ac058001d127