SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Postmastectomy Radiation Therapy in Women with T1-T2 Tumors and 1 to 3 Positive Lymph Nodes: Analysis of the Breast International Group 02-98 Trial.”

9 kwietnia 2018

Zeidan Y.H. i wsp. „Postmastectomy Radiation Therapy in Women with T1-T2 Tumors and 1 to 3 Positive Lymph Nodes: Analysis of the Breast International Group 02-98 Trial.”

W badaniu z randomizacją BIG 02-98 (Breast International Group 02-98) chore na raka piersi w stopniu T1-T2 z 1-3 pozytywnymi węzłami chłonnymi po mastektomii i limfadenektomii pachowej poddano leczeniu adiuwantowemu antracyklinami z taksanami lub bez taksanów. Następnie przeprowadzano analizę efektywności napromieniania PMRT (Postmastectomy Radiation Therapy) bez randomizacji w zależności od preferencji ośrodka. Pierwszoplanowym punktem końcowym był wpływ napromieniania PMRT na miejscowe wznowy – LRR (locoregional recurrence), czas przeżycia całkowitego i przeżycie zależne od raka piersi. Analizie poddano 684 chore, z których 49% (337) otrzymało leczenie PMRT. Dziesięcioletni współczynnik wznowy miejscowej LRR wynosił 2,5% w grupie PMRT oraz 6,5% w grupie kontrolnej (bez PMRT), HR=0,29; 95% CI; 0,12-0,73; p=0,005). Niższą wartość LRR po PMRT zanotowano u chorych zrandomizowanych do chemioterapii adiuwantowej bez taksanów (10-letni LRR=3,4% vs 9,1%; p=0,02). Natomiast nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami PMRT i no-PMRT w 10-letnim przeżyciu zależnym od raka piersi (84,3% vs 83,9%) lub przeżyciu całkowitym (81,7% vs 78,3%). Zdaniem autorów stosowanie PMRT w tej grupie chorych powinno być uzależnione od indywidualnego ryzyka.

International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics - DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2018.01.105

http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(18)30230-X/fulltext