SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Osimertinib As First-Line Treatment of EGFR Mutation–Positive Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer.“

28 września 2017

Ramalingam S. i wsp. „Osimertinib As First-Line Treatment of EGFR Mutation–Positive Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer.“

Autorzy poddali obserwacji 60 chorych na lokalnie zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją w genie EGFR leczonych w pierwszej linii ozymertynibem 80 mg (n=30) lub 160 mg (n=30) podawanym raz dziennie. Pierwszoplanowymi punktami końcowymi były oceniane przez badaczy odpowiedź na leczenie (ORR), czas przeżycia wolnego od progresji (PFS) oraz bezpieczeństwo leczenia. Dla oceny oporności na leczenie ozymertynibem pobierano osocze w momencie stwierdzenia progresji lub później. W dniu 1 listopada 2016 zamknięto bazę danych po medianie czasu obserwacji wynoszącej 19,1 miesiąca. Odsetek odpowiedzi na leczenie wyniósł 67% (95% CI; 47% - 83%) w grupie 80 mg i 87% (95% CI; 69% - 96%) w grupie 160 mg oraz 77% (95% CI; 64% - 87%) wśród wszystkich osób leczonych. Mediana PFS wynosiła, odpowiednio, 22,1 miesiąca (95% CI; 13,7 – 30,2) w grupie 80 mg; 19,3 miesiąca (95% CI; 13,7 – 26,0) w grupie 160 mg oraz 20,5 miesiąca (95% CI; 15,0 – 26,1) wśród wszystkich osób leczonych. W 50% próbek osocza pobranych od 38 chorych po progresji nie wykryto krążącego DNA guza. Próbki od 9 z 19 chorych wskazały na przypuszczalne mechanizmy oporności, włączając w to amplifikację MET (n = 1); amplifikację EGFR i KRAS (n = 1); mutacje MEK1, KRAS lub PIK3CA (n = 1 dla każdej); mutację EGFR C797S (n = 2); mutację JAK2 (n = 1) i przesunięcie w eksonie 20 genu HER2 (n = 1). Nie stwierdzono obecności nabytej mutacji EGFR T790M. Autorzy badania podsumowują, że ozymertynib pozwala na uzyskanie znacznego odsetka obiektywnej odpowiedzi oraz poprawia PFS u chorych na lokalnie zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją w genie EGFR, ale nie ma dowodów na obecność nabytej mutacji EGFR T790M w próbkach surowicy po stwierdzeniu progresji choroby.

Journal of Clinical Oncology - published online before print August 25, 2017 DOI: 10.1200/JCO.2017.74.7576

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.74.7576?journalCode=jco