SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

14 listopada 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA zarejestrowała preparat:

- letermowir do stosowania w profilaktyce infekcji i choroby CMV u CMV-seropozytywnych dorosłych – biorców allogenicznych przeszczepów hematopoetycznych komórek macierzystych,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/11/news_detail_002848.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

- biopodobny bewacyzumabu,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004728/smops/Positive/human_smop_001223.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- fulwestrant firmy Mylan.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004649/smops/Positive/human_smop_001225.jsp&mid=WC0b01ac058001d127