SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

2 maja 2014

Europejska Agencja Medyczna - EMA zaleca preparat:

- sorafenib do leczenia chorych na zróżnicowanego raka tarczycy,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/04/news_detail_002081.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

- trametynib do leczenia chorych na nieoperacyjnego lub rozsianego czerniaka z potwierdzona mutacją BRAF V600.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/04/news_detail_002085.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1