SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden.”

14 maja 2018

Hellmann M.D. i wsp. „Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden.”

Do odkrytego, wieloośrodkowego badania trzeciej fazy z randomizacją włączono wcześniej nie leczonych chorych na pierwotnie uogólnionego lub nawrotowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Jednym z pierwszoplanowych punktów końcowych badania była ocena wpływu niwolumabu z ipilimumabem na czas przeżycia wolnego od progresji w porównaniu do chemioterapii u pacjentów z dużym obciążeniem nowotworu mutacjami (TMB - Tumor Mutational Burden), który określano za pomocą testu FoundationOne CDx definiując je jako obecność co najmniej 10 mutacji na milion par zasad. Chorzy z guzami z potwierdzoną ekspresją PD-L1 ³1% otrzymali (1:1:1) niwolumab w połączeniu z ipilimumabem, niwolumab w monoterapii lub chemioterapię, natomiast chorzy z ekspresją PD-L1 poniżej 1% otrzymali (1:1:1) niwolumab w połączeniu z ipilimumabem, niwolumab w połączeniu z chemioterapią lub chemioterapię. Duże obciążenie nowotworu mutacjami stwierdzono u 444 z 1004 chorych, u których możliwa była ocena TMB. W tej grupie 139 osób otrzymało niwolumab z ipilimumabem, a 160 chemioterapię. Czas przeżycia wolnego od progresji był istotnie dłuższy w grupie niwolumabu w połączeniu z ipilimumabem w porównaniu do chemioterapii. Współczynnik 1-rocznych przeżyć wolnych od progresji wynosił 42,6% w grupie leczonej niwolumabem w połączeniu z ipilimumabem w porównaniu do 13,2% w grupie chemioterapii, a mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła odpowiednio 7,2 (95% CI; 5,5 – 13,2) vs 5,5 miesiąca (95% CI; 4,4 – 5,8) HR=0,58; (97,5% CI; 0,41 – 0,81; p<0,001). Współczynnik obiektywnych odpowiedzi wynosił odpowiednio 45,3% vs 26,9%. Wykazana korzyść utrzymywała się we wszystkich podgrupach, włączając w to chorych z ekspresją PD-L1 zarówno poniżej jaki i co najmniej 1%. Działania niepożądane w stopniu 3-4 związane z leczeniem stwierdzono u 31,2% chorych w grupie niwolumabu z ipilimumabem oraz u 36,1% chorych w grupie chemioterapii. Zdaniem autorów TMB może odegrać rolę biomarkera pomocnego w doborze chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia niwolumabem w połączeniu z ipilimumabem niezależnie od poziomu ekspresji PD-L1.

The New England Journal of Medicine - April 16, 2018 DOI: 10.1056/NEJMoa1801946

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801946?query=featured_home