SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Lenalidomide Maintenance Compared With Placebo in Responding Elderly Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated With First-Line Rituximab Plus Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone.”

11 maja 2017

Thieblemont C. i wsp. „Lenalidomide Maintenance Compared With Placebo in Responding Elderly Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated With First-Line Rituximab Plus Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone.”

W randomizowanym badaniu trzeciej fazy z randomizacją kontrolowanym placebo, leczeniu podtrzymującemu lenalidomidem (25 mg/dzienne przez 21 dni w każdym 28-dniowym cyklu przez 24 miesiące) podddano 650 chorych w wieku 60-80 lat na wcześniej nie leczonego chłoniaka DLBCL lub innego agresywnego chłoniaka z komórek B, u których zanotowano całkowitą (CR) lub częściową (PR) odpowiedź na leczenie indukcyjne 6 lub 8 cyklami schematu R-CHOP (rytuksymab w połączeniu z cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem). W czasie pierwszej analizy (grudzień 2015 r.) po czasie obserwacji o medianie wynoszącej 39 miesięcy mediana czasu wolnegoy od progresji (pierszoplanowy punkt końcowy) nie został osiągniętay w grupie eksperymentalnej w porównaniu do 58,9 miesiąca w grupie kontrolnej (HR=0,708; 95% CI; 0,537 – 0,933; p=0,01). Różnica dotyczyła wszystkich Wynik pozostawał niezmienny: w analizowanych podgrup:ach (kobiety vs mężczyźni; skorygowany o wiek indeks IPI - International Prognostic wynoszący: 0- lub 1 vs 2- lub 3; wiek <70 vs ≥70 r.ż.),; w zależności od rodzaju odpowiedzi na leczenie R-CHOP (CR vs PR) i; w zależności od wyniku badania PET w chwili włączenia do badania (ujemny vs dodatni). Po dłuższym czasie obserwacji o medianie wynoszącej 52 miesiące (październik 2016 r.) czas przeżycia całkowitego okazał się być porównywalny pomiędzy oboma ramionami badania (HR=1,218; 95% CI; 0,861 – 1,721; p=0,26). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem podtrzymującym lenalidomidem w stopniu 3-4 w porównaniu do placebo były odpowiednio neutropenia (56% vs 22%) oraz reakacje skórne (5% v 1%). Autorzy podsumowują, że Lleczenie podtrzymujące lenalidomidem przez okres 24 miesięcy po uzyskaniu całkowitej lub częściowej odpowiedzi na leczenieu indukcyjne R-CHOP istotnie wydłużyło czas wolny od progresji o u chorych na chłoniaka DLBCL w podeszłym wieku.

Journal of Clinical Oncology - published online before print April 20, 2017 DOI: 10.1200/JCO.2017.72.6984

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.72.6984