SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat dotyczący powstania nowotworu w związku ze stosowaniem lenalidomidu

28 lutego 2012

6/ 23 września Europejska Agencja Medyczna zwraciła uwagę klinicystów na ryzyko powstania nowotworu w związku ze stosowaniem lenalidomidu (Revlimid z firmy Celgene).

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/09/news_detail_001343.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1&jsenabled=true