SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z EMA.

27 grudnia 2013

Informacje z Europejskiej Agencji Medycznej - EMA:

- nastąpiła rejestracja preparatu trastuzumab emtansine do leczenia chorych na raka piersi,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002389/human_med_001712.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

- rozpoczęto ostanią fazę procesu rejestracyjnego preparatu kabozantynib do leczenia chorych na raka tarczycy.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002640/smops/Positive/human_smop_000623.jsp&mid=WC0b01ac058001d127