SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z EMA.

14 stycznia 2013

Informacje z europejskiej agencji EMA :

- udostepniono uzupełniające informacje dla decyzji o odrzuceniu wniosku rejestracyjnego dla preparatu romidepsin firmy Celgene http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002122/WC500134835.pdf

- publikacja pełnych informacji na temat preparatu kryzotynib firmy Pfizer http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002489/human_med_001592.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

- firma MSD wycofała wniosek rejestracyjny preparatu ridaforolimus http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/11/news_detail_001667.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

- zaktualizowano zapisy rejestracyjne preparatu aksytynib firmy Pfizer stosowanym u chorych na raka nerkowokomórkowego http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2011/03/human_orphan_000888.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b