SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z EMA .

3 stycznia 2013

Informacje z EMA :
- zarejestrowano imatynib firmy TEVA. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002585/smops/Positive/human_smop_000434.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- rozpoczęto procedurę zbadania domniemanego naruszenia prawa przez niestosowanie przez firmę Roche obowiązków wynikających z zasad monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/public_health_alerts/2012/10/human_pha_detail_000068.jsp&mid

- zarekomedowano zmiany wskazań i przeciwskazań dla preparatu abirateron firmy Janssen http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002321/WC500134841.pdf

- pozytywna rekomendacja wniosku rejestracyjnego firmy Sanofi-Aventis dla preparatu aflibercept http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002532/WC500134834.pdf