SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z EMA

13 października 2012

Firma Merck zdecydowało o wycofaniu wniosku o rozszerzenie wskazań dla przeciwciała cetuksymab.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/09/news_detail_001608.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Komitet CHMP pozytywnie zaopiniował wniosek o rozszerzenia wskazań dla przeciwciała bewacyzumab (Avastin firmy Roche).
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000582/smops/Positive/human_smop_000367.jsp&mid=WC0b01ac058001d127