SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje z EMA

9 sierpnia 2012

Informacje z EMA:

- komitet CHMP nie zaleca rejestracji preparatu romidepsin u chorych na chłoniaka strefy brzeżnej,

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002122/WC500130140.pdf

- komitet CHMP wydał opinię na temat bezpieczeństwa preparatu kapecytabina, produkowanej przez Roche we Florence – USA .

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2012/07/WC500130160.pdf

oraz zajął stanowisko na temat preparatów fentanyl i temsirolimus produkowanych przez Cetero Research w Houston – USA.

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2012/07/WC500130159.pdf