SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

27 września 2018

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała preparat:

- brygatynib do stosowania u chorych na ALK- dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszym leczeniu kryzotynibem,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004248/smops/Positive/human_smop_001365.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- mogamulizumab do leczenia chorych z zespołem Sezary’ego,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004232/smops/Positive/human_smop_001373.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- tisagenlecleucel do leczenia chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B (DLBCL) oraz chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL),

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004090/human_med_002287.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

- paklitaksel (Apealea firmy Oasmia) do leczenia skojarzonego z karboplatyną u pacjentek z nawrotowym, platynowrażliwym rakiem jajników,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004154/smops/Positive/human_smop_001364.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- pegfilgrastim firmy:

- Cinfa,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004700/smops/Positive/human_smop_001371.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- Sandoz,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004802/smops/Positive/human_smop_001372.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- Mylan.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004915/smops/Positive/human_smop_001370.jsp&mid=WC0b01ac058001d127