SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

8 sierpnia 2018

Europejska Agencja Leków - EMA :

- zarejestrowała preparat biopodobny trastuzumabu,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004463/smops/Positive/human_smop_001294.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- ogranicza stosowanie preparatu Xofigo u chorych na raka gruczołu krokowego,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002996.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

- zaleca rejestracje preparatu durwulumab u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca,

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004771/WC500252664.pdf

- zaleca rejestracje preparatu abemacyklib u chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004302/WC500252517.pdf

- przedstawia zaktualizowane informacje o potencjalnym ryzyku stosowania preparatów zawierających walsartan z uwagi na niebezpieczeństwo istnienia związków kancerogennych.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/08/news_detail_003000.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1