SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

14 czerwca 2018

Europejska Agencja Medyczna - EMA ogranicza stosowanie preparatów Keytruda oraz Tecentriq u chorych na raka pęcherza moczowego wyłącznie w leczeniu pierwszej linii po potwierdzeniu wysokiego poziomu ekspresji PD-L1.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/05/news_detail_002964.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1