SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

4 czerwca 2018

Europejska Agencja Medyczna - EMA zarejestrowała:

- preparat rukaparyb do leczenia chorych na raka jajnika, jajowodów i otrzewnej,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004272/human_med_002215.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

- biopochodny trastuzumab firmy Amgen.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004361/human_med_002255.jsp&mid=WC0b01ac058001d124