SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

3 października 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA zarejestrowała preparat atezolizumab do leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca i chorych na raka pęcherza moczowego.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004143/human_med_002166.jsp&mid=WC0b01ac058001d124