SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

1 września 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA zarejestrowała preparat rybocyklib do leczenia w połączeniu z inhibitorami aromatazy chorych po menopauzie na HR-dodatniego, HER2-ujemnego, zaawansownego lub rozsianego raka piersi.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004213/human_med_002149.jsp&mid=WC0b01ac058001d124