SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

5 lipca 2017

Europejska Agencja Medyczna -EMA :

- zarejestrowała preparat rybocyklib do leczenia chorych na lokalnie zaawansowanego lub rozsianego raka piersi,

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004213/WC500229893.pdf

- zarejestrowała preparat tiwozanib hcl monohydrate do leczenia chorych na raka nerkowokomórkowego,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004131/smops/Positive/human_smop_001165.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- rozszerzyła rejestrację preparatu regorafenib o leczenie w monoterapii chorych na raka wątrobowokomórkowego po wcześniejszym leczeniu sorafenibem.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002573/smops/Positive/human_smop_001154.jsp&mid=WC0b01ac058001d127