SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

21 kwietnia 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA zarejestrowała preparat alektynib do leczenia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną rearanżacją ALK, po wcześniejszym leczeniu kryzotynibem.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004164/human_med_002068.jsp&mid=WC0b01ac058001d124