SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

14 marca 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA:

- zaleca rozszerzenie rejestracji o schemat preparatów trametynib i dabrafenib do leczenia chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją BRAF V600,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002643/smops/Positive/human_smop_001101.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002604/smops/Positive/human_smop_001100.jsp&mid=WC0b01ac058001d127

- zarejestrowała preparat rolapitant do leczenia odległych nudności i wymiotów związanych z chemioterapią.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004196/smops/Positive/human_smop_001102.jsp&mid=WC0b01ac058001d127