SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

8 marca 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA zarejestrowała preparat biopochodny preparatu rytuksymab (Truxima firmy Celltrion Healthcare Hungary).

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004112/human_med_002077.jsp&mid=WC0b01ac058001d124