SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Informacje EMA.

10 lutego 2017

Europejska Agencja Medyczna - EMA potwierdziła, że firma:

- Amgen poinformowała o wycofaniu wniosku rejestracyjnego leczenia hiperkalcemii nowotworowej dla preparatu denosumab,

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002173/wapp/Post-authorisation/human_wapp_000227.jsp&mid=WC0b01ac058001d128

- Sandoz poinformowała o wycofaniu wniosku rejestracyjnego dla preparatu pegfilgrastim.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004211/wapp/Initial_authorisation/human_wapp_000226.jsp&mid=WC0b01ac058001d128