SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Infomacje z AOTM.

17 października 2013

Dnia 14 października odbyło się 30. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego:

1. uznano za niezasadne usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych:

- realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej: klofarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C. 92. 0. ;

- świadczenia „anagrelid w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD 10: D.45 z rozszerzeniami, D.47 z rozszerzeniami" i za zasadne dołączenie leku do katalogu leków stosowanych w chemioterapii ;

- realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej: oktreotyd w rozpoznaniach, dla których wydano zgody na finansowanie w ramach chemioterapii niestandardowej w latach 2012-2013; kody ICD-10: C.37; C.73; D.44.3; D.44. ;

2. uznano za zasadne usunięcie świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej: fotemustyna w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C.43 z rozszerzeniami.

Prezes Agencji przychyla się do powyższych stanowisk Rady Przejrzystości .

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=768