SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Fatal Toxic Effects Associated With Immune Checkpoint InhibitorsA Systematic Review and Meta-analysis.

4 stycznia 2019

Wang D.Y. i wsp., Fatal Toxic Effects Associated With Immune Checkpoint InhibitorsA Systematic Review and Meta-analysis.

Autorzy poddali retrospektywnej metaanalizie bazę danych monitorowania leków WHO (Vigilyze), zawierającą opis ponad 16 mln działań niepożądanych zarejestrowanych w 7 ośrodkach akademickich podczas stosowania inhibitorów punktów kontrolnych (ICI): anty–CTLA-4 (ipilimumab lub tremelimumab), anty–PD-1 (niwolumab lub pembrolizumab) lub anty–PD-L1 (atezolizumab, awelumab, durwalumab). W okresie 2009-2018 r. zarejestrowano 613 zgłoszeń zgonów z powodu toksyczności działań niepożądanych. Odpowiednio dla anty–CTLA-4 było to 193 zgonów, głównie z powodu zapalenia okrężnicy (135 [70%]), dla anty–PD-1/PD-L1– najczęstszymi powodami były zapalenie płuc (333 [35%]), zapalenie wątroby (115 [22%]) oraz neurotoksyczność (50 [15%]). Leczenie schematem PD-1/CTLA-4 wiązało się ze zgonami najczęściej z powodu zapalenia okrężnicy (32 [37%]) i zapalenia mięśnia sercowego (22 [25%]). Zgony z powodu toksyczności najczęściej miały miejsce po terapii wprowadzającej dla leczenia skojarzonego, anty–PD-1 i monoterapii ipilimumabem (mediana odpowiednio =14,5; 40 oraz 40 dni). Zapalenia mięśnia sercowego wiązało się z najwyższym współczynnikiem zgonów (52 [39,7%] spośród 131 zarejestrowanych przypadków), podczas gdy incydenty endokrynne i zapalenie okrężnicy odpowiadały za jedynie 2%-5% zarejestrowanych przypadków; 10%-17% zgonów wiązało się z systemową toksycznością. Współczynnik zgonów wśród 3 545 chorych leczonych ICI wyniósł 0,6%; wiodące były kardiologiczne i neurologiczne zdarzenia niepożądane (43%). Mediana czasu od wystąpienia zespołu objawów do zgonu wynosiła 32 dni. W meta-analizie 112 badań, obejmujących 19 217 chorych zanotowano współczynniki zgonu z powodu toksyczności leczenia wynoszące odpowiednio: 0,36% (anty–PD-1); 0,38% (anty–PD-L1); 1,08% (anty–CTLA-4) oraz 1,23% (PD-1/PD-L1 plus CTLA-4).

JAMA Oncology – 2018;4(12):1721-1728. doi:10.1001/jamaoncol.2018.3923

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2701721?resultClick=1