SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Effect of the Addition of Cetuximab to Paclitaxel, Cisplatin, and Radiation Therapy for Patients With Esophageal Cancer The NRG Oncology RTOG 0436 Phase 3 Randomized Clinical Trial.”

8 sierpnia 2017

Suntharalingam M. i wsp. „Effect of the Addition of Cetuximab to Paclitaxel, Cisplatin, and Radiation Therapy for Patients With Esophageal Cancer The NRG Oncology RTOG 0436 Phase 3 Randomized Clinical Trial.”

W wieloośrodkowym, odkrytym badaniu trzeciej fazy z randomizacją sponsorowanym przez National Cancer Institute (NCI), 344 chorych na raka przełyku potwierdzonego biopsją poddano w okresie od 30 czerwca 2008 do 8 lutego 2013 radiochemioterapii: cotygodniowo cisplatyna (50 mg/m2) z paklitakselem (25 mg/m2) w połączeniu z codziennym napromienianiem 50,4 Gy/1,8 Gy, z dodaniem lub nie cetuksymabu (400 mg/m2 w 1. dniu, a następnie 250 mg/m2 cotygodniowo). Pierwszoplanowym punktem końcowym był czas przeżycia całkowitego, a projekt badania zakładał poprawę odsetka przeżycia dwuletniego z 41% do 53% (moc testu 80% z jednostronnym błędem α = 0,025). Szesnastu chorych nie spełniło warunków włączenia do badania, 328 poddano ocenie, z czego 159 w ramieniu eksperymentalnym i 169 w ramieniu kontrolnym. Pomiędzy ramionami istniała równowaga w charakterystyce chorych i cechach guzów: 263 (80%) z cechą T3 lub T4, 215 (66%) z cechą N1 oraz 62 (19%) z zajętymi węzłami trzewnymi. Zdarzenia niepożądane w stopniu 3, 4 lub 5 związane z leczeniem wystąpiły u 71 (46%), 35 (23%) lub 6 (4%) w ramieniu eksperymentalnym oraz u 83 (50%), 28 (17%) lub 2 (1%) w ramieniu kontrolnym. Całkowitą odpowiedź kliniczną (cCR) stwierdzono u 81 (56%) chorych w ramieniu eksperymentalnym vs 92 (58%) w ramieniu kontrolnym (test dokładny Fisher’a, p= 0,66). Nie stwierdzono różnic w cCR w zależności od typu histologicznego (gruczolakorak vs rak płaskonabłonkowy). Mediana czasu obserwacji wynosiła 18,6 miesiąca. Współczynnik niepowodzeń lokalnych odpowiednio w 24 oraz 36 miesiącu w ramieniu eksperymentalnym wyniósł 47% (95% CI; 38%-57%) i 49% (95% CI; 40%-59%) vs 49% (95% CI; 41%-58%) i 49% (95% CI; 41%-58%) w ramieniu kontrolnym (HR=0,92; 95% CI; 0,66-1,28; p= 0,65). Odsetek przeżyć w 24 oraz w 36 miesiącu wyniósł, odpowiednio, 45% (95% CI; 37%-53%) i 34% (95% CI; 26%-41%) vs 44% (95% CI, 36%-51%) i 28% (95% CI; 21%-35%) w ramieniu kontrolnym (HR=0,90; 95% CI; 0,70-1,16; p= 0,47). Autorzy podsumowują, że dodanie cetuksymabu do chemioradioterapii nie wpłynęło na poprawę czasu przeżycia całkowitego. Autorzy badania zwracają także uwagę na potrzebę zidentyfikowania czynników predykcyjnych w leczeniu tej grupy chorych.

JAMA Oncology - published online July 6, 2017. doi:10.1001/jamaoncol.2017.1598

http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2643119