SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Effect of First-Line Chemotherapy Combined With Cetuximab or Bevacizumab on Overall Survival in Patients With KRAS Wild-Type Advanced or Metastatic Colorectal Cancer. A Randomized Clinical Trial.”

31 lipca 2017

Venook A. i wsp. „Effect of First-Line Chemotherapy Combined With Cetuximab or Bevacizumab on Overall Survival in Patients With KRAS Wild-Type Advanced or Metastatic Colorectal Cancer. A Randomized Clinical Trial.”

W badaniu klinicznym z randomizacją, do którego włączano chorych od listopada 2005 do marca 2012 w ośrodkach USA i Kanady zrzeszonych w National Clinical Trials Network, wzięło udział 1137 wcześniej nieleczonych dorosłych chorych na zaawansowanego lub rozsianego raka jelita grubego z prawidłowym genem KRAS, spośród których 1074 (94%) spełniało kryteria włączenia do badania. W tej grupie mediana wieku wyniosła 59 lat, a 440 pacjentów [39%] to kobiety. Chorzy otrzymali leczenie pierwszej linii połączeniem kwasu folinowego, fluorouracylu i oksaliplatyny (mFOLFOX6) lub kwasu folinowego, fluorouracylu i irynotekanu (FOLFIRI) z dodatkiem cetuksymabu (n=578) lub bewacyzumabu (n=559). Pierwszoplanowym punktem końcowym był czas przeżycia całkowitego, a drugoplanowymi punktami końcowymi były czas przeżycia wolnego od progresji i odsetek odpowiedzi na leczenie. W ostatnim dniu obserwacji (15 grudnia 2015) mediana czasu obserwacji dla 263 żyjących chorych wyniosła 47,4 miesiąca (0-110,7), a u 82% chorych (938 z 1137) stwierdzono progresję choroby. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 30,0 miesięcy w grupie z cetuksymabem skojarzonym z chemioterapią oraz 29,0 miesięcy w grupie z bewacyzumabem, stratyfikowany HR 0,88 (95% CI 0,77-1,01; p = 0,08). Mediana czasu wolnego od progresji wyniosła, odpowiednio, 10,5 miesiąca w grupie cetuksymabu i 10,6 miesiąca w grupie bewacyzumabu, stratyfikowany HR=0,95 (95% CI 0,84-1,08; p =0,45). Odsetki odpowiedzi na leczenie w grupie z cetuksymabem i bewacyzumabem nie różniły się istotnie – odpowiednio 59,6% i 55,2% (różnica 4,4 p.p.; 95% CI 1,0 p.p.-9,0 p.p.; p = 0,13). Autorzy podsumowują, że u dorosłych chorych na zaawansowanego lub rozsianego raka jelita grubego z prawidłowym genem KRAS nie było różnicy w czasie całkowitego przeżycia po dołączeniu cetuksymabu lub bewacyzumabu jako początkowego leczenia biologicznego do standardowej chemioterapii.

Journal of American Medical Association 2017;317(23):2392-2401. doi:10.1001/jama.2017.7105

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2632502?resultClick=1