SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Badania kliniczne w COI-Warszawa.

28 marca 2019

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę badań klinicznych, do których trwa obecnie rekrutacja w Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie wraz z danymi kontaktowymi - zapraszamy do rozważenia skierowania potencjalnych chorych do tych badań (szczególnie zwracamy uwagę na te oznaczone pogrubiona czcionką):

Nazwa Kliniki

Temat badania

Nr protokołu

Kontakt

 

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, globalne, realizowane metodą "koszykową" badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią przerzutowych guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROSI lub ALK.

RXDX-101-02

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo canakinabu wobec placebo w leczeniu adiuwantowym u dorosłych pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadiach II-IIIA i IIIBpo radykalnej resekcji.

CACZ885T2301

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu lub placebo w skojarzeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny w leczeniu neoadjuwatowym u pacjentów z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu II, IIIA lub w wybranych przypadkach w stopniu IIIB.

GO40241

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 3 ocenijące skuteczność i bezpieczeństwo alektynibu w terapii adjuwantowej w porównaniu z adjuwantową chemioterapią opartą na związkach platyny u pacjentów poddanych całkowitej resekcji niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium zaawansowania IB - IIIA z rearanżacją w genie kinazy chłoniaka anaplastycznego.

BO40336

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Badanie fazy 2, prowadzone jako próba otwarta o wielu ramionach, oceniające wstępną skuteczność zastosowania nowych schematów leczenia skojarzonego u pacjentów z rozpoznaniem uogólnionego drobnokomórkowego raka płuca oraz stwierdzoną opornością na leczenie chemioterapią opartą na związkach platyny.

D419QC00002

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Wieloośrodkowe badanie fazy 1b, prowadzone jako próba otwarta o wielu ramionach, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę oraz wczesne sygnały działania przeciwnowotworowego AZD9291, w kombinacjize wzrastającymi dawkami nowoczesnych terapeutyków u pacjentó z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją EGFRm, u których wystąpiła progresja po leczeniu inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR (TATTON).

D5160C00006

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Globalne, wieloośrodkowe badanie fazy 3, prowadzone z zastosowaniem metodyki podwójnnie ślepej próby i randommizacji, kontrolowane placebo, z z durwalumabem podawanym równocześnie z chemioterapią opartą na pochodnych platyny u pacjentó z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (stopień III)

D933KC00001

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Badanie fazy 2 teponitynibu u pacjentów z gruczolakorakiem płuca wykazującym obecność zaburzenia polegającego na ominięciu eksonu14 genu MET (METex14).

MS200095-0022

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Wieloośrodkowe badanie fazy 2/3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo różnych terapii celowanych w leczeniu chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacjami somatycznymi wykrytymi we krwi.

BO29554

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Randomizowane badanie fazy 3, porównujące stosowanie Pembrolizumabu (MK-3475), przeciwciała monoklonalnego anty PD-1, z placebo u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) we wczesnym stadium, po resekcji i zakończeniu standardowej terapii adjuwantowej (PEARLS).

MK-3475-091

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Badanie fazy 2 oceniające pembrolizumab (MK-3475) w skojarzeniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny i radioterapią u pacjentó z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w stadium zaawansowania III (KEYNOTE-799)

MK-3475-799

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Otwarte badanie fazy 1/2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa, farmakokinetyki i skuteczności rosnący dawek doustnego produktu CK-101 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi.

CK-301-101

22 546 30 66

rak płuca

KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I CZERNIAKÓW

Randomizowane badanie III fazy oceniające terapię enzalutamidem w porównaniu do enzalutamidu w skojarzeniu z Ra223 u chorych z bezobjawowym lub mało objawowym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości w stadium opornosci na leczenie kastracyjne

1333

22 546 21 72
22 546 26 03

rak prostaty

KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, kontrolowane za pomocą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 3, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo olaparibu w porównaniu z placebo, stosowanego jako leczenie uzupełniające u pacjentów z obecnością mutacji germinalnych w genie BRCA 1/2 i rozpoznaniem HER2 ujemnego wysokiego ryzyka pierwotnego raka piersi, u których zakończono radykalne leczenie miejscowe oraz chemioterapię w leczeniu indukcyjnym lub uzupełniającym.

D081CC00006

22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadjuwantową i uzupełniającą terapia hormonalną w leczeniu raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium o dodatnim statusie receptorów estrogenowych i ujemnym statusie receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (KEYNOTE-756).

MK-3475-756-1899

22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3 z zastosowaniem terapii skojarzonej tesetakselem i obniżoną dawką kapecytabiny w porównaniu z kapecytabiną w monoterapii u pacjentów z mmiejscowo zaawansowanym lub przerzutowym hormonozależnym HER2-ujemnym rakiem piersi, którzy byli wcześniej leczeni taksanem.

ODO-TE-B301

22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią uzupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2.

I3Y-MC-JPCF

22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. PIERSI I CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3, ipatasertibu w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu pacjentów z mutacją PIK3CA/AKT1/PTEN w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, potrójnie negatywnym rakiem piersi lub hormono zależnym., HER2 negatywnym rakiem piersi.

CO40016

22 546 24 86
22 546 29 65

rak piersi

KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I CZERNIAKÓW

Randomizowane badanie fazy 3 dotyczące stosowania TRC105 w skojarzeniu z pazopanibem w porównaniu ze stosowaniem pazopanibu w monoterapii u pacjentów z zaawansowanym naczyniakomięsakiem (TAPAS).

105SAR301

22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki

KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I CZERNIAKÓW

Otwarte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie główne fazy 3, oceniające skuteczność stosowania LI9IL2/LI9TNF w ramach terapii neoadiuwantowej podawanej doguzowo poprzedzającej leczenie chirurgiczne, w porównaniu z samym leczeniem chirurgicznym u pacjentów z czerniakiem skóry w stadium zaawansowania III B/C.

PH-L9ITNF-02

22 546 21 72
22 546 26 03

czerniaki

KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I CZERNIAKÓW

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie 3 fazy: leczenie adjuwantowe pembrolizumabem w porównaniu z placebo w poddanym resekcji czerniaku wysokiego ryzyka w stadium II (KEYNOTE 716).

MK-3475-716-0751

22 546 21 72
22 546 26 03

czerniaki

KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I CZERNIAKÓW

Międzynarodowe, wieloośrodkowe , randomizowane, prowadzone metodą otwrtej próby badanie fazy 3 dotyczące porównania BLU 285 oraz regorafenibu u pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią nieresekcyjnego lub przerzutowego guza podścieliska przewodu pokarmowego (GIST).

BLU-285-1303

22 546 21 72
22 546 26 03

GIST

KLINIKA NOW. TKANEK MIĘKKICH, KOŚCI I CZERNIAKÓW

Wieloośrodkowe badanie II fazy porównujące skuteczność doustnego inhibitora angiogenezy nintedanibu z dozylnym lekiem cytotoksycznym ifiosfamidem w leczeniu chorych na zaawansowane przerzutowe miesaki tkanek miękkich po niepowodzeniu chemioterapii pierwszej linii niezawierającej oksazafosforanów w zmianach nieoperacyjnych "Anita"

1506-STBSG

22 546 21 72
22 546 26 03

mięsaki tkanek miękkich

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3b prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem randomizacji i placebo w grupie kontrolnej, mające na celu ocenę działania olaparibu w powtórnym leczeniu podtrzymującym chorych na nabłonkową postać raka jajnika, leczonych uprzednio lekiem z grupy inhibitorów PARP, które zareagowały na podaną w kilku cyklach chemioterapię opartą na pochodnych platyny (OReO).

D0816C00014

22 546 32 14

rak jajnika

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lenwatynibu stosowanego w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentek z z zaawansowanym rakiem endometrium.

MK-3475-775-0767

22 546 32 14

rak endometrium

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją, podwójnie zaślepione prowadzone chemioterapią z pembrolizumabem lub bez i następowym leczeniem podtrzymującym z oliparibem lub placebo jako leczenie pierwszego rzutu w zaawansowanym nabłonkowym raku jajnika (EOC) bez mutacji BRCA.

MK-7339-001

22 546 32 14

rak jajnika

KLINIKA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

OPINION-Prowadzone metodą otwrtej próby w pojedynczej grupie, wieloośrodkowe badanie fazy 3b mające na celu ocenę olaparibu stosowanego w monoterapii w leczeniu podtrzymującym u pacjentek z wrażliwym na pochodne platyny, nawrotowym rakiem jajnika, u których nie stwierdzono germminalnej mutacji BRCA i które odpowiadają całkowicie lub częściowo na chemioterapię opartą na pochodnych platyny.

D0816C00020

22 546 32 14

rak jajnika

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Wieloośrodkowe, otwarte badanie kontynuacyjne Ublituximabu (TG-1101) skojarzonego z TGR-1202 dla pacjentów wcześniej włączonych do badania o numerze UTX-TGR-304

UTX-TGR-204

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Randomizowane badanie kliniczne fazy 2b oceniające skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia Ublituximabu i TGR-1202 oraz TGR-1202 w monoterapii u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL).

UTX-TGR-205

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy 2, prowadzone w dwóch kohortach, oceniające INCB050465, inhibitor PI3K w leczeniu nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza lub chłoniaka z komórek płaszcza lub chłoniaka z komórek płaszcza opornego na leczenie, wcześniej leczonego lub nieleczonego inhibitorem BTK (CITADEL-205).

INCB50465-205

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Badanie fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby w dwóch grupach, oceniające stosowanie preparatu INCB050465, inhibitora PI3K8 u pacjentó z nawracającym lub opornym chłoniakiem strefy brzeźnej z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor BTK lub bez takiej ekspozycji CITADEL-204).

INCB 50465-204

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwrtej próby badanie fazy 2 porównujące INCB050465, inhibitor kinazy PI3K, z idelalizybem w nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniaku grudkowym (CITADEL-203).

INCB50465-203

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Badanie optymalizacji dawki idelalizybu w przypadku chłoniaka grudkowego lub chłoniaka z małych limfocytów.

GS-US-313-1580

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Prowadzone metodą otwartej próby, wieloosrodkowe badanie fazy1/2produktu leczniczego E7438 (inhibitora metylotransferazy histonowej) w monoterapiipacjentów z zaawansowanymi guzami litymi lub z chłoniakami b-komórkowymi.

E7438-G000-101

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę przciwko grypie u osób z nowotworami złośliwymi z komórek B leczonych lekiem Idelalizyb.

GS-US-313-4100-5834

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Otwarte badanie 4 fazy nad brentuksymabem vedotin prowadzone w pojedynczej grupie u pacjentów z nawracającym lub opornym anaplastycznym chłoniakiem z dużych limfocytów.

C25006

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Randomizowane,wielośrodkowe badanie 2 fazy, prowadzone metodą ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające działanie produktu Resminostat jako terapii podtrzymującej stosowanej u pacjentów z zaawansowanym stadium (IIB-IVB) ziarniniaka grzybiastego lub zespołem SS, u których choroba jest kontrolowana za pomocą leczenia systemowego - badanie RESMAIN.

4SC-201-6-215

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Badanie fazy 1/2 radioimmunoterapii z wykorzystaniem preparatu Lu-HH1 (Betalutin w leczeniu nawracającego chłoniaka nieziarniczego.

LYMRIT-37-01_3185-001

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Badanie kliniczne fazy 2 oceniajace skuteczność i tolerancję preparatu DEBIO 1562 stosowanego w skojarzeniu z rytuksymabem u pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B oraz innymi postaciami chłoniaka nieziarniczego.

DEBIO 1562-201

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 2/3 oceniające stosowanie preparatu MOR00208 w skojarzeniu z bendamustyną, w porównaniu z leczeniem rytuksymabem w skojarzeniu z bendamustyną, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłonmiakiem z rozlanym z dużych komórek B, którzy nie nadają się do wysokodawkowej chemioterapii i autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych.

MOR208C204

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Badanie niekomercyjne: TRANGLE: Autologiczna transplantacja po leczeniu indukcyjnym zawierającym rytuksymab/ibrutynib/cytarabinę w uogólnionym chłoniaku z komórek płaszcza - ramdomizowane badanie Europejskiej sieci MCL

2014-001363-12

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

KLINIKA NOW. UKŁADU CHŁONNEGO

Badanie niekomercyjne: Treatment optimization trial in the first line treatment of advanced stage Hodkin lymphoma; comparison of 6 cycles of escalated BEACOPP with 6 cycle of BrECADD.

GHSG-HD21

22 546 22 23
22 546 20 90

chłoniaki

Klinika Onkologii i Radioterapii

Randomizowane, wieloośrodkowe, otwrte badanie fazy 3, porównujace skuteczność niwolumabu i ipilimumabu w stosunku do oksalipltyny i fluoropirymidiny u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym lub przerzutowym rakiem żołądka z wcześniej nieleczonym zaawansowanym bądź przerzutowym rakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowym.

CA209-649-0014

22 570 92 64 22 570 92 63

rak żołądka

Klinika Onkologii i Radioterapii

Randomizowane badanie kliniczne fazy 3 porównujące leczenie skojarzone złożone z niwolumabu i ipilimumabu lub niwolumabu i fluorouracylu oraz cisplatyny z leczeniem skojarzonym fluorouracylem i cisplatyną stosowane u uprzednio nieleczonych pacjentów z nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku.

CA209-648

22 570 92 64 22 570 92 63

rak przełyku

Klinika Onkologii i Radioterapii

Badanie kliniczne fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją, porównujące preparat BGB-290 z placebo w terapii podtrzymującej u chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka żołądka, którzy zareagowali na pierwszą linięchemioterapii opartej na związkach platyny.

BGB-290-303

22 570 92 64 22 570 92 63

rak żołądka

Klinika Onkologii i Radioterapii

Badanie 3 fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównujące trastuzumab w skojarzeniu z chemioterapią i pembrolizumabem do trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią i placebo, jako leczenie pierwszej linii u uczestników z HER2 dodatnim zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (KEYNOTE 811).

MK-3475-811-00

22 570 92 64 22 570 92 63

rak żołądka

Klinika Onkologii i Radioterapii

Wieloośrodkowe, otwarte badanie kliniczne fazy 3 z randomizacją, prowadzone celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii preparatem BGB-A317 w porównaniu do sorafenibu stosowanych jako pierwsza linia leczenia u chorych na nieoperacyjnego raka wątroby.

BGB-A317-301

22 570 92 64 22 570 92 63

rak wątroby

Klinika Onkologii i Radioterapii

Wieloośrodkowe randomizowane prowadzone metodą podójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy 3 z grupą kontrolną otrzymująca aktywny lek, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność lenwatynibu (E7080/MK 7902) w skojarzeniu z pembrolizumabem (MK3475) w prównaniu ze stosowaniem samego lenwatynibu w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym

MK-7902-002

22 570 92 64 22 570 92 63

rak wątroby

KLINIKA NOW. GŁOWY I SZYI

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane przy użuciu placebo badanie fazy 3 atezolizumabu (przeciwciała anty PD-L1) jako terapii adjuwantowej po radykalnym lokallnym leczeniu u pacjentó z lokalnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi o wysokim ryzyku.

WO40242

22 546 22 08
22 546 29 97

rak głowy i szyi

KLINIKA NOW. GŁOWY I SZYI

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie 3 fazy, mające na celu ocenę leczenia neoadjuwantowego pembrolizumabem oraz leczenia adjuwantowego pemprolizumabem w skojarzeniu ze standardową terapią w przypadku operacyjnego, miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi w stadium zaawansowania III-IV A.

MK-3475-689-0940

22 546 22 08
22 546 29 97

rak głowy i szyi

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie koliniczne 3 fazy porównujące leczenie adjuwantowe niwolumabem z placebo u chorych po resekcji raka przełyku lub raka połączenia przełykowo-żołądkowego. (po przedoperacyjnej radiochemioterapii).

CA209-577

22 546 23 90

rak połączenia przełykowo żołądkowego

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie łączone fazy 3 oceniającej skuteczność i bezpieczeństwo stosowania filgotynibu w indukcji i podtrzymaniu remisji u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej aktywną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna.

GS-US-419-3895

22 546 23 28

choroba Leśniowskiego-Crohna

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Rifaximin w postacji 400 mg tabletki o opóźnionym uwalnianiu w zapobieganiu stwierdzonym endoskopowo pooperacyjnym nawrotom choroby Crohna.

RETIPC/01/017

22 546 23 28

choroba Leśniowskiego-Crohna

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Ryfaksymina o opóźnionym uwalnianiu (tabletki 400 mg) w zapobieganiu nawracającemu ostremu zapaleniu uchyłków i powikłaniom uchyłkowości. Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, randomizowane badanie klionniczne fazy 2. Badanie ROAD.

REDIV/002017

22 546 23 28

choroby zapalne jelit

KLINIKA NOW. PŁUCA I KLATKI PIERSIOWEJ

Randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z kontynuacją leczenia prowadzoną metodą otwrtej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stososwania awatrombopagu w leczeniu małopłytkowości indukowanej chemioterapią u pacjentów z aktywnymi niehematologicznymi nowotworami złośliwymi.

AVA-CIT-330

22 546 30 66

nowotwory niehematologiczne

ODDZIAŁ BADAŃ WCZESNYCH FAZ

Badanie fazy 1/2 prowadzone metodą otwrtej próby w wielu grupach, mające na celu określenie bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki oraz aktywności biologicznej i klinicznej AGEN1884 w skojarzeniu z AGEN2034 u uczestnikó z postacią przerzutową albo miejscowo zaawansowaną guzów liktych oraz rozszerzenie badania o wybrane guzy lite.

C-550-01

22 546 26 94 22 546 33 83

nowotwory lite

ODDZIAŁ BADAŃ WCZESNYCH FAZ

Dwuczęściowe badanie fazy 1b/2 oceniające farmakokinetykę, skuteczność i bezpieczeństwo stososwania atezolizumabu podawanego podskórnie u pacjentó z rozpoznaniem niedrobnokomórkkowego raka płuca w stopniu IV.

BP40657

22 546 26 94 22 546 33 83

nowotwory lite

ODDZIAŁ BADAŃ WCZESNYCH FAZ

Farmakokinetyczne badanie fazy 1/2 podskórnej formuły niwolumabu w monoterapii różnych typów nowotworu.

CA209-8KX

22 546 26 94 22 546 33 83

nowotwory lite

ODDZIAŁ BADAŃ WCZESNYCH FAZ

Randomizowane, otwarte badanie fazy 2 oceniające niwolumab podawany w skojarzeniu z ipilimumabem lub w monoterapii chorym na zaawansowane lub przerzutowe guzy lite z wysokim obciążeniem guza mutacjami (TMB-H).

CA209-848

22 546 26 94 22 546 33 83

nowotwory lite

ODDZIAŁ BADAŃ WCZESNYCH FAZ

Badanie kliniczne II fazy prowadzone jako próba otwarta mające na celu ocenę bezpieczeństwa i aktywności klinicznej awelumabu (bavencio) stosowanego w połaczeniu z aksytynibem (inlyta) u chorych leczonych wczesniej na zaawamsowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca lub u wczesniej nieleczonych i niekwalifikujących sie do zastosowania cisplatyny chorych na raka uroterialnego

B9991027

22 546 26 94 22 546 33 83

rak płuca oraz rak uroterialny