SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

„Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer.”

3 lipca 2018

Sparano J.A. i wsp. „Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer.”

W prospektywnym badaniu non-inferiorityz 10 273 chorych na HR-dodatniego, HER2-ujemnego raka piersi bez przerzutów do układu chłonnego pachy objęto obserwacją 9 719 kobiet. Z tej grupy 6 711 (69%) pacjentek ze współczynnikem nawrotu (określanym za pomocą 21-genowego testu raka piersi), które znajdowały się w środkowym zakresie wartości od 11 do 25, zostało losowo przydzielonych do leczenia adiuwantową chemioterapią z terapią endokrynną (CET) lub jedynie terapią endokrynną (ET). W wyniku badania wykazano, że terapia ET nie jest gorsza niż CET w zakresie czasu wolnego od choroby inwazyjnej (iDFS -invasive disease–free survival), rozumianej jako inwazyjny nawrót, wtórny pierwotny nowotwór lub zgon (HR=1,08; 95% CI; 0,94 – 1,24; p=0,26). W 9. roku obserwacji, w obu grupach stwierdzono podobny współczynnik iDFS (83,3% w grupie ET oraz 84,3% w grupie CET), podobny współczynnik braku odległych wznów – odpowiednio 94,5% oraz 95,0% czy w odległych lub miejscowych lokalizacjach (92,2% oraz 92,9%), a także czas przeżycia całkowitego (93,9% oraz 93,8%). Korzyść odnoszona z chemioterapii zmieniała się w zależności od wartości współczynnika nawrotu i wieku (p=0,004), z pewnymi zaletami potwierdzonymi u kobiet w 50 r.ż. lub młodszych, o współczynniku w zakresie 16 - 25.

New England Journal of Medicine - June 3, 2018; DOI: 10.1056/NEJMoa1804710

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804710