SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

4. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

29 stycznia 2014

27 stycznia odbyło się 4. posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych, podczas którego uznano za :

1/ zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie :

- oksaliplatyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, nie określony) oraz C85.9 (chłoniak nieziarniczy, nie określony),

- talidomidu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C83.5 (chłoniaki nieziarnicze rozlane: limfoblastyczny (rozlany),

- kapecytabiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C23 (nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego), C24 (nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych),

- oksaliplatyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C22.1 (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych), C23 (nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego), C24.1. (nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych - brodawka większa dwunastnicy Vatera), C24.9 (nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych - drogi żółciowe, nie określone),

- winblastyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C69.3 (nowotwory złośliwe oka i przydatków oka; naczyniówka),

- podawanie Votubia (ewerolimus) w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C71.5, D30.0, D33.0, (nowotwory złośliwe i niezłośliwe mózgu i nerki),

realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej"

2/ niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawane bendamustyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C84.4 (obwodowy chłoniak z komórek T) i C91.4 (białaczka włochatokomókowa) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Jednocześnie, Rada uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawane bendamustyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C91 (białaczka limfatyczna) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

3/ zasadne finansowania ze środków publicznych leków zawierających:

• aciclovirum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podania odmiennych niż określone w ChPL w następujących wskazaniach, profilaktyka zakażeń wirusami Herpes simplex po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku, profilaktyka zakażeń wirusami Herpes simplex u biorców przeszczepów, profilaktyka zakażeń Herpes simplex u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego;

• itraconazolum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podania odmiennych niż określone w ChPL w następujących wskazaniach, profilaktyka zakażeń grzybiczych po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku;

• fluconazolum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podania odmiennych niż określone w ChPL w następujących wskazaniach, profilaktyka zakażeń grzybiczych u pacjentów z allotransplantacją szpiku i u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab;

• sulfamethoxazolum+trimethoprim w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podania odmiennych niż określone w ChPL w następujących wskazaniach, profilaktyka zakażeń Pneumocystis jirovecii po przeszczepie szpiku lub u pacjentów z udokumentowanym niedoborem odpowiedzi komórkowej np. /CD4 poniżej 200 komórek/ml/.

Prezes Agencji przychyla się do powyższych stanowisk Rady Przejrzystości.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=815