SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

40. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

23 grudnia 2013

16 grudnia odbyło się 40. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM, podczas którego uznano za zasadne:

1/ dalsze finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: aprepitantum, dexamethasonum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego:

- dla aprepitantu we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka;

- dla deksametazonu we wskazaniach: przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w zawiązku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi), premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych.

2/ finansowanie ze środków publicznych produktów leczniczych zawierających substancję czynną hydrokortyzon we wskazaniu: leczenie skórnych powikłań u chorych na nowotwory.

3/ finansowanie ze środków publicznych produktów leczniczych zawierających substancję czynną:

- allopurinol we wskazaniach: hiperurykemia wtórna i objawowa oraz zespół zaburzeń biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu;

- carbamazepinum we wskazaniu: wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu

- gabapentinum we wskazaniu: postępowanie wspomagające w leczeniu bólu u chorych na nowotwory

- ketoprofenum we wskazaniu: leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory

- diclofenacum we wskazaniu: leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory.

- finansowanie produktów leczniczych zawierających substancje czynne: karbamazepina, gabapentyna, diklofenak, ketoprofen w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego w leczeniu wspomagającym w leczeniu bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu.

Prezes Agencji przychyla się do powyższych Opinii Rady Przejrzystości.

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=796