SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

27. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

29 lipca 2014

Dnia 28 lipca 2014 odbyło się 27. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie w sprawie między innymi uznania za zasadne:

- usunięcie świadczenia obejmującego podawanie nab-paklitakselu (paklitaksel w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z albuminą) w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25 (nowotwór złośliwy trzustki), C25.0 (głowa trzustki), C25.8 (zmiana przekraczająca granice trzustki), C25.9 (trzustka, umiejscowienie nieokreślone) realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”. Prezes Agencji przychyla się do stanowiska Rady Przejrzystości.

- finansowanie produktu leczniczego Noxafil (posaconazolum) w zakresie następujących wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, między innymi jako lek dostępny na receptę, we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny (MDS) u pacjentów <18 r.ż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Dla stanowiska nie wymagana jest opinia Prezesa AOTM.

http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=877