SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

19. posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM.

28 maja 2014

Dnia 26 maja 2014 odbyło się 19. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie między innymi w sprawie uznania za:

1. niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Zaltrap (aflibercept), w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18-C20)". Prezes Agencji uważa za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Zaltrap (aflibercept), w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18-C20)" po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji.

2. zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie:

- fotemustyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C44.4 (nowotwór skóry owłosionej głowy i szyi),

- gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C22.0 (rak komórek wątroby),

- bewacyzumabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C53 (szyjka macicy, nie określona); C53.0 (błona śluzowa szyjki macicy); C53.1 (błona zewnętrzna szyjki macicy); C53.8 (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy); C53.9 (szyjka macicy, nie określona),

realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej". Prezes Agencji przychyla się do powyższych stanowisk Rady Przejrzystości.

3. niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.9 (choroba Hodgkina, nieokreślona), C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej". Zasadne wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego doksorubicynę liposomalną pegylowaną, stosowanego w ramach chemioterapii niestandardowej nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Prezes Agencji uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.9 (choroba Hodgkina, nieokreślona), C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=854