SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Aktualności

Szanowni Państwo,

proszę o zwrócenie uwagi na informację na temat projektu dotyczącego współfinansowania kształcenia podyplomowego osób specjalizujących się w dziedzinie onkologii klinicznej. Polecam szczególnej uwadze możliwość korzystania z dofinansowania udziału w kursach oraz innych formach szkolenia (staże specjalizacyjne lub konferencje).

Łączę wyrazy szacunku,

Maciej Krzakowski.

...

więcejRozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju 

List Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA) do Zarządu Medycznych Towarzystw Naukowych w Polsce

...

więcejList INFARMA do Zarządu Medycznych Towarzystw Naukowych w Polsce 

Wandetanib (Zactima, ZD6474) jest antagonistą receptorów VEGFR i EGFR, a także hamuje aktywność kinazy tyrozynowej RET, która odgrywa ważną rolę w rozwoju niektórych typów raka tarczycy. Niedawno przedstawiono wstępne dane na temat skuteczności wandetanibu w leczeniu NDRP

...

więcejZaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca: wandetanib - nowy lek drugiej linii? 

Udowodniono, że cukrzyca typu 2 jest czynnikiem ryzyka rozwoju niektórych nowotworów, w tym raka jelita grubego oraz raka trzustki. W tym ostatnim przypadku zależność między nowotworzeniem a cukrzycą jest bardziej złożona, gdyż z jednej strony rozwój raka trzustki związany jest z rozwinięciem cukrzycy typu 2, a z drugiej strony cukrzyca typu 2 wydaje się mieć znaczącą rolę w rozwoju raka trzustki

...

więcejLeki przeciwcukrzycowe wpływają na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych 

Rak jelita grubego

Data: 21 kwietnia 2010

Panitumumab jest całkowicie ludzkim przeciwciałem monoklonalnym zatwierdzonym do stosowania u pacjentów bez mutacji genu KRAS z zaawansowanym rakiem jelita grubego po niepowodzeniu standardowej chemioterapii +/- bewacyzumab i/lub cetuksymab. Niedawno przedstawiono wstępne dane na temat skuteczności panitumumabu w I i II linii leczenia w połączeniu ze standardową chemioterapią

...

więcejRak jelita grubego  

Rak płuca - terapia podtrzymująca

Data: 21 kwietnia 2010

W ostatnim czasie ukazało się kilka doniesień na temat leczenia podtrzymującego w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP). W Lancet opublikowano wyniki badania trzeciej fazy, które oceniało skuteczność zastosowania pemetreksedu w leczeniu podtrzymującym. Do badania włączano pacjentów z NDRP w stadium IIIB (z płynem nowotworowym w jamie opłucnej i/lub z przerzutami do węzłów chłonnych nadobojczykowych) oraz w stadium IV, bez stwierdzonej progresji choroby w trakcie podawania 4 cykli jednego ze standardowych 2-lekowych schematów chemioterapii opartych na związku platyny (tzw. terapia indukcyjna)

...

więcejRak płuca - terapia podtrzymująca 

Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO, American Society of Clinical Oncology) zamieściło na swojej stronie nowe praktyczne wytyczne postępowania w niedrobnokomórkowym raku płuca w stadium IV. Jest to aktualizacja wytycznych z 2003 roku i opiera się na nowych wynikach ze znaczących badań klinicznych opublikowanych od 2002 roku

...

więcejWytyczne ASCO dotyczące postępowania w niedrobnokomórkowym raku płuca w stopniu IV - aktualizacja 2009 rok 

W dniu 13 listopada br. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się I Konferencja Psychoonkologii Praktycznej

...

więcejI Konferencja Psychoonkologii Praktycznej w Krakowie 

Optymalne leczenie lokalnie zaawansowanego raka prostaty nie jest nadal ustalone, szczególnie nie jest do końca wyjaśniona rola dodania radioterapii do leczenia hormonalnego

...

więcejLeczenie lokalnie zaawansowanego raka prostaty 

Mimo iż skuteczność badań skryningowych w raku prostaty za pomocą badania per rectum, oznaczaniu poziomu PSA w surowicy lub przy użyciu jakiejkolwiek innej metody nie została jednoznacznie udowodniona, to w wielu krajach oznaczanie poziomu PSA w celu wczesnego wykrycia raka prostaty stało się normą

...

więcejSkryning w raku prostaty - czy kiedykolwiek udowodnimy jego skuteczność?