SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Członkostwo

W celu przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wypełnij i wyślij na adres PTOK poniższą deklarację:

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej skupia obecnie 624 członków, w tym 24 członków honorowych i 600 członków rzeczywistych.

Członkami honorowymi są wybitni specjaliści i zasłużeni onkolodzy, zarówno z kraju, jak i zagranicy. W 1999 roku nadano dwa honorowe członkostwa, a do 2020 ponad 30. Honorowe członkostwo PTOK otrzymali (kolejność alfabetyczna): Eugeniusz Butruk, Mieczysław Chorąży, Zbigniew Czownicki, Roman Dorociak, Janina Dziuk, Andrzej Hliniak, Przemysław Janik, Hanna Karnicka-Młodkowska, Sandor Kerpel-Fronius, Radosław Kordek, Tadeusz Koszarowski, Tadeusz Lewiński, Janusz Meder, Jerzy Meyza, Adam Michałowski, Marek P.Nowacki, Włodzimierz Olszewski, Marek Pawlicki, Anna Płużańska, Feliksa Pieńkowska, Czesław Radzikowski, Bożena Sablińska, Janusz Siedlecki, Jan Skołyszewski, Jan Steffen, John Sweetenham ,Stefan Szelc, Peter Wiernik, Jan B.Vermorken, Olga-Maria Zadrożna, Jan Zieliński, Maciej Żuławski.

Zachowane dokumenty:
Dyplom nadania tytułu członka honorowego prof. dr. med. Tadeuszowi Koszarowskiemu
List z podziękowaniem od dr med. Feliksy Pieńkowskiej
List z podziękowaniem od dr. med. Jana Zielińskiego

Członkami rzeczywistymi PTOK są lekarze z całego kraju, a także trzy osoby pracujące za granicą: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Republice Południowej Afryki. Obok lekarzy medycyny, którzy stanowią większość, do PTOK należą także przedstawiciele innych zawodów (np. lekarze weterynarii, psycholog i inżynier). Łącznie w szeregach Towarzystwa znajduje się 376 kobiet i 224 mężczyzn.

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej zaprasza do działalności wszystkich chętnych, którym bliska jest idea sprawnej, wszechstronnej i kompetentnej onkologii.

Wypis ze statutu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Stowarzyszenie ma charakter naukowy i społeczno-zawodowy.

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 • praca nad postępem onkologii klinicznej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i zagranicą,
 • szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz z nimi współpracujących,
 • zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej do pracy naukowej,
 • współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki dla rozwoju onkologii,
 • kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia,
 • współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie onkologii klinicznej,
 • integracja środowiska zawodowego lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej i reprezentacja w sprawach socjalno-bytowych swoich członków oraz ogółu zatrudnionych i współpracujących z onkologią kliniczną,
 • pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii onkologii klinicznej w Polsce,
 • współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami o podobnych celach.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizację posiedzeń i zjazdów naukowych,
 2. prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności,
 3. popularyzację zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi,
 4. działalność szkoleniową i wydawniczą,
 5. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządowymi w kraju i zagranicą,
 6. współdziałanie z Izbami Lekarskimi,
 7. inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,
 8. nagradzanie prac naukowych,
 9. przyznawanie stypendiów naukowych,
 10. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami onkologicznymi w kraju i zagranicą,
 11. konsultacje w sprawach wyposażenia i organizacji placówek onkologicznych,
 12. współdziałanie z władzami publicznymi, Izbami Lekarskimi w organizacji opieki onkologicznej w Polsce,
 13. współpracę z uczelniami medycznymi, instytutami naukowymi, władzami publicznymi w opracowaniu programów nauczania onkologii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość onkologii,
 14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalistyczne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów onkologicznych,
 15. współpracę z konsultantami w zakresie onkologii,
 16. współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi, zawodowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno-bytowych swoich członków,
 17. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią polskiej onkologii klinicznej, 18. podejmowanie wszelkich innych prac służących realizacji celów statutowych.

Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie, jako sekcje i oddziały, może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczym, handlowym, usługowym, komisowym, wydawniczym we wszystkich formach cywilno-prawnych, wynikających z kodeksu handlowego i ustaw dotyczących działalności gospodarczej osób prawnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia i innej działalności służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i biura. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Sekcja Młodych Onkologów w ramach PTOK:

Do sekcji zapraszamy wszystkich członków PTOK spełniających kryterium młodego onkologa wg. definicji ESMO tj. poniżej 40 r.ż.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Sekcji zapraszamy do wypełnienia formularza: https://link.do/bWsGP

oraz do dołączenia do grupy na Facebook :

https://www.facebook.com/groups/199440167931464/

W razie pytań, pomysłów i chęci zaangażowania w organizację sekcji zapraszamy do kontaktu: