Regulamin Konkursu 2022.

Niniejszy regulamin - zwany dalej Regulaminem - określa sposób przeprowadzenia i kryteria wyboru doktoratu, publikacji w czasopiśmie zagranicznym lub publikacji w czasopiśmie krajowym (“Publikacje”) z zakresu onkologii, które miały miejsce w 2021 roku i zostały zgłoszone do konkursu przez autorów lub inne osoby („Wnioskodawcy“). W celu uhonorowania najlepszych Publikacji przyznane zostaną nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej („PTOK”).

§ 1

W Konkursie 2022 mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność naukową w Polsce lub zamieszkałe w Polsce.

§ 2

 1. Prawidłowy przebieg Konkursu 2022 - zgodnie z niniejszym Regulaminem zapewnia trzyosobowa komisja, którą wyłania Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej („Komisja”).
 2. Regulamin prac Komisji jest tożsamy z regulaminem prac Zarządu Głównego PTOK.

§ 3

 1. Zgłoszenia do Konkursu 2022 doktoratów i publikacji (“Publikacje”), które miały miejsce w 2021 roku, należy dokonywać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 31 maja 2022 roku (data stempla pocztowego) wraz z jedną kserokopią prac (wersja drukowana) na adres biura PTOK (Biuro Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy 02–781 Warszawa, ul. Roentgena 5) lub drogą elektroniczną w formie pliku pdf (wersja elektroniczna) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23.59 w dniu 31 maja 2022 roku na następujący adres elektroniczny : Kliknij, aby zobaczyć adres email .
 2. Zgłoszenia niekompletne lub zgłoszenia przekazane po terminie wskazanym w pkt.1 nie podlegają ocenie. Komisja poinformuje Wnioskodawców o odrzucenia zgłoszenia i jego przyczynach w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszenia.

§ 4

 1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń z zastosowaniem kryteriów stosowanych przy recenzjach prac zgłaszanych na konferencje naukowe.

§ 5

 1. PTOK przeznacza kwotę w wysokości 6 000 (słownie: sześć tysięcy) złotych dla rozdysponowania przez Komisję w formie nagród pieniężnych.
 2. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w formie uchwały.
 3. Komisja wybiera jedną lub więcej Publikacji, które nagradza w formie pieniężnej.
 4. Nagroda jest przyznawana za daną Publikację jednorazowo.
 5. Wysokość nagrody określana jest przez Komisję w uchwale.
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 6

 1. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ogłaszana w trakcie XXV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (Gdańsk 1-3 września 2022 roku), w dniu 1 września 2022 podczas uroczystego otwarcia Kongresu.
 2. Z chwilą ogłoszenia decyzji Komisji w sposób określony w pkt.1 powyżej Konkurs 2022 zostaje zakończony.

§ 7

 1. Nagrody pieniężne zostają przekazane osobom, którym Komisja przyznała nagrody - na mocy umów darowizny zawartych pomiędzy Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej i nagrodzonymi - w ciągu 6 tygodni od daty ogłoszenia.

§ 8

 1. Uczestnicy Konkursu 2021 wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez PTOK z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, dla celów realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2002 Nr 171, Poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu, usuwania i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9

 1. Konkurs 2022 jest ogłaszany za pośrednictwem strony internetowej PTOK i newslettera SkarbnikPTOK.
 2. Regulamin Konkursu 2022 udostępniony jest na stronie internetowej PTOK.
 3. Zgłoszenie Publikacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu 2022.

§ 10

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu 2022 zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 11

 1. administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. W.K. Roentgena 5, tel: (22) 512 606 724; email: Kliknij, aby zobaczyć adres email;
 2. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wypełnienie obowiązków nałożonych na Stowarzyszenie przez przepisy prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO); 3. odbiorcami danych osobowych są: 1/ podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w celu realizacji celów Stowarzyszenia, 2/organy samorządowe i państwowe w zakresie wskazanym przez przepisy prawa; 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym prawa podatkowego) regulującymi w szczególności długość okresów przedawnienia roszczeń; 5. uczestnik konkursu ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO); 6. uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie; 8. dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.